Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 กุมภาพันธ์ 2561

เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยปี 2561 ยังโตต่อเนื่องจากปี 2560 คาดขยายตัวได้ 4.0% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3727)

คะแนนเฉลี่ย
  • เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ยังได้แรงหนุนจากการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวในระดับสูง ในขณะที่การใช้จ่ายครัวเรือนเริ่มเห็นสัญญาณการเติบโตที่ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม GDP ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (ปรับผลทางฤดูกาล) กลับให้ภาพที่ชะลอลง ซึ่งหลักๆ เป็นผลมาจากการหดตัวของผลิตภาคเกษตรในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 จากปัญหาอุทกภัย และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตภาคเกษตรหดตัวลง
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมุมมองแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2561 ที่ร้อยละ 4.0 (กรอบการประมาณการ 3.5-4.5) โดยมีการส่งออกและภาคท่องเที่ยวที่ยังเป็นตัวหนุนเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ในขณะที่การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นจะเป็นตัวหนุนเพิ่มเติมจากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ มาตรการภาครัฐภายใต้งบกลางปี 2561 จำนวน 1.5 แสนล้านบาท คาดว่าจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางรายได้เกษตรกรที่ยังไม่กระเตื้องขึ้น จากราคาสินค้าเกษตรหลักในหลายตัวที่ยังถ่วงอยู่
  • ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามประเด็นการเบิกจ่ายเม็ดเงินลงทุนภาครัฐ ความผันผวนของค่าเงินบาท รวมถึงทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นที่อาจจะส่งผลต่อเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี แม้ว่าปัจจุบันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังมีทิศทางอ่อนค่าลงต่อเนื่องจากปีที่แล้ว และกดดันให้ค่าเงินบาทแข็งค่า แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น และเป็นแรงกดดันต่อทิศทางเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า รวมถึงเส้นทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทั้งนี้ หากเฟดเดินหน้าปรับดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2561 นี้ตามที่ส่งสัญญาณจะทำให้ดอกเบี้ยสหรัฐฯ สูงกว่าของไทย และอาจจะส่งผลให้ค่าเงินบาทผันผวนกลับทิศทาง และในขณะเดียวกันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอาจจะปรับตัวขึ้นตามสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนทางการเงินในประเทศที่เพิ่มขึ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย