Display mode (Doesn't show in master page preview)

6 ธันวาคม 2565

Econ Digest

ควันหลง APEC ฝรั่งเศสรุกกระชับความสัมพันธ์กับไทยและอาเซียน เปิดโอกาสการค้า-การลงทุนมิติใหม่ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย จากจุดแข็งของฝรั่งเศส

คะแนนเฉลี่ย

​   ในการมาเยือนไทยของผู้นำฝรั่งเศสในรอบ 16 ปี ในงานประชุม APEC ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนั้น นายเอมมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-ฝรั่งเศสรอบด้าน รวมถึงให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลักดัน FTA ไทย-อียู ซึ่งการเดินหน้าความสัมพันธ์นี้อาจเป็นก้าวสำคัญที่จะต่อยอดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับอาเซียนต่อไป โดย

    ด้านการลงทุน: การลงทุนจาก EU ในอาเซียนมีความสำคัญเป็นอันดับที่ 4 ซึ่งมีความน่าสนใจเช่นเดียวกับการลงทุนจากเอเชียและสหรัฐฯ กอปรกับความสัมพันธ์อันดีในเวลานี้ ดังนั้นทุกภาคส่วนควรเร่งชักจูงการลงทุนจากฝรั่งเศสและยุโรปให้มาลงทุนในไทยอันจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การผลิตของไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตของยุโรปได้ทัดเทียมคู่แข่งในอาเซียน ขณะที่เม็ดเงินลงทุนของฝรั่งเศสที่มาไทยอยู่ในกลุ่มการผลิตสินค้าเทคโนโลยีสำคัญ ซึ่งเม็ดเงินลงทุนใหม่ในระยะต่อไปจะช่วยเชื่อมโยงการผลิตของไทยกับยุโรปได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยการลงทุนจากฝรั่งเศสในปัจจุบันมีประมาณ 280 บริษัท ล้วนอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี อาทิ ยางล้อรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และสินค้าอุตสาหกรรม

    ด้านการค้า: การกระชับความสัมพันธ์กับไทยช่วยขับเคลื่อนการค้าของฝรั่งเศสในภูมิภาคได้ยิ่งขึ้น แม้ปัจจุบันฝรั่งเศสมีสัดส่วนการค้าเพียง 1% ของมูลค่าการค้ารวมอาเซียน แต่ยังมีโอกาสทำตลาดได้เนื่องจากสินค้าฝรั่งเศสมีลักษณะเฉพาะที่สามารถตอบโจทย์กำลังซื้อของอาเซียนที่กำลังเติบโต อาทิ เครื่องสำอาง น้ำหอม กระเป๋า เครื่องบินอุปกรณ์การบินและยา ขณะเดียวกันสินค้าอาเซียนในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็สนับสนุนการผลิตของฝรั่งเศสได้เช่นกัน สำหรับไทยนั้น ในบรรดาประเทศ EU ฝรั่งเศสก็เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 3 รองจากเยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ โดยไทยขาดดุลการค้ากับฝรั่งเศสจากการที่ไทยนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นหลัก ในขณะที่ไทยส่งออกไปค่อนข้างน้อย และเป็นสินค้าศักยภาพดั้งเดิมของไทย ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เลนส์ ยางธรรมชาติ ชิ้นส่วนเครื่องบิน

    ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การสานสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ฝรั่งเศสอาจจะเป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจการค้า-การลงทุนในมิติใหม่ๆ จากจุดแข็งของฝรั่งเศสในด้านยานยนต์ไฟฟ้า อากาศยาน เทคโนโลยีการขนส่ง การผลิตพลังงานทดแทน อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ในขณะที่การผลักดัน FTA อาเซียน-อียู รวมถึงไทย-อียู ยังต้องอาศัยแรงจากอีกหลายชาติสมาชิก 


Click
 ชมคลิป ควันหลง APEC ฝรั่งเศสรุกกระชับความสัมพันธ์กับไทยและอาเซียน


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest