Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 ตุลาคม 2565

Econ Digest

เศรษฐกิจฟื้นหลังคลายล็อก...หนุนธุรกิจธนาคารโต

คะแนนเฉลี่ย

​ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวขึ้นหลังการคลายล็อกดาวน์ จะช่วยหนุนการเติบโตของรายได้หลักของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 3/2565  ทั้งในส่วนของรายได้ดอกเบี้ย และรายได้ค่าธรรมเนียม  โดยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 5.3 -5.5% YoY ขณะที่อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) อาจขยับขึ้นไปอยู่ในกรอบ 2.72 - 2.75% จากผลของสินเชื้อที่เติบโตต่อเนื่อง สำหรับในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียม จากการทยอยฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศ โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมในส่วนของบัตรเครดิตที่มียอดการใช้จ่ายสูงกลับขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19  จึงคาดว่ารายได้ค่าธรรมเนียมอาจขยับขึ้นมาขยายตัวในกรอบ 4.5 - 7.0% YoY ในไตรมาสที่ 3/2565


แต่อย่างไรก็ดี ความเปราะบางของเศรษฐกิจที่พึ่งฟื้นตัว อาจทำให้สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ในไตรมาส 3/2565 ยังมีโอกาสขยับขึ้น ซึ่งเป็นโจทย์ที่ธนาคารพาณิชย์ต้องเร่งจัดการแบบเชิงรุก  ประกอบกับในระยะข้างหน้า คาดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอน อาจทำให้รายได้จากธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์ยังคงฟื้นตัวในกรอบจำกัด ขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไปของภาคธนาคาร จะขึ้นอยู่กับจังหวะของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการปรับอัตราเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเข้ากองทุนฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF Fee) ในช่วงต้นปี 2566 อาจทำให้แรงหนุนต่อ NIM ทยอยคลายตัวลง โดยเฉพาะในกรณีที่การขยับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงมีลักษณะทยอยปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น