Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

COVID-19 กระทบหนักตลาดรถยนต์ไทยยอดขายลด

​            ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน เป็นปัจจัยที่คุกคามอย่างหนักต่อเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ มากกว่าเมื่อครั้งเกิดการระบาดของโรคซาร์เมื่อ 17 ปีก่อน เนื่องจากจีนมีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่าในอดีตมาก ส่งผลให้บรรยากาศการดำเนินธุรกิจต่างๆ ในจีนและประเทศคู่ค้าของจีนต้องอยู่ในภาวะที่ซบเซาลง ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน อันมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสได้กดดันกำลังซื้อของผู้บริโภค

             บนสมมติฐานที่จีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2563 และไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเดียวกันเป็นวงกว้างในประเทศไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับประมาณการยอดขายรถยนต์โดยรวมตลอดทั้งปี 2563 ลง จากที่เคยมองว่าอาจจะหดตัวมากสุดที่ 5% หรือขายได้ 960,000 คัน เป็นคาดว่าจะหดตัวลง 7-11% หรือขายได้เพียง 900,000 ถึง 940,000 คัน โดยช่วงที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดน่าจะเป็นช่วงไตรมาส 1 และคาดว่าปริมาณการผลิตรถยนต์ในปีนี้ น่าจะขยับลดลงไปแตะระดับ 1,900,000 ล้านคัน หรือหดตัวลงกว่า 6% จากปีที่แล้ว เนื่องจากยอดการส่งออกรถยนต์ของไทยในปีนีมี้แนวโน้มที่จะหดตัวลงมากเช่นกัน โดยคาดว่ายอดส่งออกจะหดตัวมากกว่า 7% หรือส่งออกได้น้อยกว่า 980,000 คัน เนื่องจากไวรัสโควิด-19 ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าไม่ต่างจากไทย

               ​​เนื่องจากปริมาณการผลิตรถยนต์ที่คาดว่าจะหดตัวลงค่อนข้างมากในปีนี้ ทำให้ความต้องการใช้ชิ้นส่วนรถยนต์โดยรวมประเภท OEM เพื่อประกอบรถยนต์ในไทยลดลงตามไปด้วย ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไทยจึงได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม หากไทยสามารถสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าได้ อาจเป็นโอกาสให้ไทยสามารถดึงดูดการลงทุนจากทั้งค่ายรถและผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า ที่อยากกระจายความเสี่ยงออกจากจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นได้


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest