Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 กรกฎาคม 2562

Econ Digest

ธปท. ชะลอบาทแข็งค่า ออกมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท “กันเงินทุนไหลเข้าระยะสั้น”

​​วันที่ 12 ก.ค. 2562 ธปท. ได้ออกมาตรการเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้น ซึ่งเป็น “มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท” มีประเด็นสำคัญคือ 1. ปรับลดเกณฑ์ยอดคงค้าง ณ สิ้นวันของบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (NR) จาก 300 ล้านบาทต่อรายลงมาที่ 200 ล้านบาทต่อราย ทั้งบัญชี NRBA ซึ่งเป็นบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป และบัญชี NRBS ซึ่งเป็นบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่นๆ และ 2. เพิ่มความเข้มงวดในการรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งต้องรายงานลึกขึ้นถึงระดับชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การออกมาตรการข้างต้นน่าจะเพื่อเตรียมรับมือกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายที่อาจไหลเข้ามาในตลาดการเงินไทยมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ประธานเฟดส่งสัญญาณสะท้อนโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการประชุม FOMC ช่วงสิ้นเดือนก.ค. นี้เป็นอย่างเร็ว 

การปรับลดเกณฑ์ยอดคงค้างบัญชี NRBA และ NRBS สะท้อนเจตนารมณ์ของธปท. ที่เลือกใช้มาตรการมุ่งเป้าเพื่อการสกัดเงินระยะสั้นอีกครั้ง โดยลดช่องทางการพักเงินของนักลงทุนต่างชาติ สอดคล้องกับการลดปริมาณการออกพันธบัตรระยะสั้นก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ อาจต้องใช้เวลาอีกระยะเพื่อติดตามผลของมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะช่วงที่ดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงจากประเด็นเรื่องดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ยังคงเห็นกระแสเงินทุนไหลเข้าไทยในช่วงหลังจากนี้ และหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับผิดปกติ คาดว่าธปท. จะกลับมาประเมินความจำเป็นของการปรับใช้มาตรการ/เครื่องมืออื่นเพิ่มเติมต่อไป


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest