Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 มกราคม 2563

Econ Digest

คาด รพ.เอกชน ปี 63 โตชะลอที่ 3-6% จากการแข่งขันที่รุนแรง

            ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในปี 2563 ภาพรวมกำไรสุทธิของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะโตชะลอลง 3-6% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุจากการแข่งขันที่รุนแรงโดยจำนวนคู่แข่งเพิ่มขึ้นแต่คนไข้ที่มีศักยภาพกลับไม่เพิ่มตาม จึงกดดันต่อการเติบโตของรายได้ ขณะที่ค่าใช้จ่ายยังมีต่อเนื่องจากการปรับตัวของผู้ประกอบการ เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการแพทย์
การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและบริการเฉพาะทางเพื่อสร้างความแตกต่าง ฯลฯ

            อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งน่าจะยังมีกำไรเพิ่ม โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่อยู่ในทำเลไม่มีคู่แข่งและเน้นเจาะกลุ่มคนไข้ที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของรัฐ ซึ่งในภาวะที่เศรษฐกิจและกำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัว คนไข้ที่ไม่มีประกันสุขภาพเอกชนและต้องจ่ายเงินสด น่าจะหันมาเลือกใช้บริการมากขึ้นและหากในปี 2563 มีการปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลต่อหัวของประกันสังคม ก็น่าจะช่วยหนุนรายได้และทำกำไรให้กลุ่มนี้

            ในระยะข้างหน้า เพื่อกระจายความเสี่ยงในการสร้างรายได้และทำกำไรของธุรกิจ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า นอกจากนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน รวมถึงการรักษาคุณภาพการให้บริการแล้วผู้ประกอบการควรปรับกลยุทธ์โดยมองหาแหล่งรายได้ใหม่เข้ามาเสริม ซึ่งธุรกิจในกลุ่ม Non-hospital เช่น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจร้านขายยา ธุรกิจนวดและสปา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ซึ่งรายได้ที่มาจากกลุ่มนี้น่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest