Display mode (Doesn't show in master page preview)

23 กุมภาพันธ์ 2567

Econ Digest

โรงแรมในไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สูง เมื่อเทียบกับหลายประเทศในเอเชีย

คะแนนเฉลี่ย
  • ผู้ประกอบการโรงแรมไทย ต้องเร่งปรับตัวรับความต้องการใช้บริการโรงแรมยั่งยืนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแข่งขันกับหลายแบรนด์และพันธมิตรที่เริ่มดำเนินการด้านความยั่งยืนแล้ว
  • การเปลี่ยนผ่านโรงแรมในไทยไปสู่ความยั่งยืน ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาทิ จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และกำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล การออกมาตรการทางภาษีชั่วคราวอย่างการลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุน หรือปรับปรุงโรงแรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างพลังงานหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการใช้ในต้นทุนที่ถูกลง

 


Click
 ชมคลิป โรงแรมในไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สูง เมื่อเทียบกับหลายประเทศในเมื่อเทียบกับหลายประเทศในเอเชีย

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest

ESG