Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 เมษายน 2566

Econ Digest

เทคโนโลยีไฮโดรเจน...ตัวเลือกพลังงานทดแทน รอความพร้อม...เพิ่มปริมาณไฟฟ้าหมุนเวียน

คะแนนเฉลี่ย

​        ไฮโดรเจนเป็นหนึ่งในตัวเลือกทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บ้านเรือน ยานพาหนะ และการผลิตไฟฟ้า ซึ่งหลายประเทศมีแผนการใช้งานไฮโดรเจน และมาตรการกระตุ้นลงทุนในเทคโนโลยีไฮโดรเจนเพิ่มขึ้น

        จุดเด่นของการใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานทดแทน คือ การเผาไหม้ไฮโดรเจนไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และให้ค่าพลังงานต่อหน่วยที่สูง อย่างไรก็ดี แม้ว่าการเผาไหม้ไฮโดรเจนจะไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก แต่กระบวนการผลิตไฮโดรเจนอาจก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงตั้งต้น (เกรย์ไฮโดรเจน) ดังนั้น วิธีที่ได้รับความนิยมคือ จะใช้เทคโนโลยีแยกน้ำโดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานตั้งต้นในการผลิตเพื่อให้ได้ไฮโดรเจนที่สะอาด (กรีนไฮโดรเจน) หรืออาจใช้การผลิตเช่นเดียวกับการผลิตเกรย์ไฮโดรเจน แต่นำเทคโนโลยีดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) มาประยุกต์ใช้ด้วย (บลูไฮโดรเจน)

        สำหรับประเทศไทยธุรกิจที่เริ่มลงทุนคือกลุ่มบริษัทด้านพลังงานขนาดใหญ่เพื่อผลิตกรีนไฮโดรเจนและบลูไฮโดรเจนเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ในบริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบ Synthetic Fuel เพื่อใช้งานต่อได้โดยไม่ต้องผ่านการขนส่งหรือแปรรูปไฮโดรเจนไปใช้งานที่อื่น โดยต้นทุนของไฮโดรเจนไม่ควรสูงเกิน 5.88 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพื่อให้แข่งขันกับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในรถยนต์ได้

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาดทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคธุรกิจเป็นการทั่วไปนั้น ยังต้องดำเนินการเพื่อจัดการความท้าทายอีกหลายด้าน และต้องมีมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่มเติม ขณะที่ในระยะสั้นถึงปานกลาง ทิศทางการลงทุนของภาคเอกชนควรเน้นการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนให้มีปริมาณเพียงพอกับขนาดความคุ้มทุนของการผลิตกรีนไฮโดรเจน และความต้องการในอนาคต

 


Click ชมคลิป เทคโนโลยีไฮโดรเจน...ตัวเลือกพลังงานทดแทน รอความพร้อม...เพิ่มปริมาณไฟฟ้าหมุนเวียน

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น