Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 กุมภาพันธ์ 2567

Econ Digest

เลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซีย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 แนวโน้มสานต่อนโยบายประธานาธิบดีคนปัจจุบัน

คะแนนเฉลี่ย

เลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียวันที่ 14 ก.พ. 67 แนวโน้มสานต่อนโยบายประธานาธิบดีคนปัจจุบัน หากนายปราโบโว สุเบียนโต หรือนายกันจาร์ ปราโนโว ชนะการเลือกตั้ง แต่ต้องจับตาหาก นายอานีส บัสเวดัน ที่มีนโยบายสร้างการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ต่างไปจากผู้เช้าชิงคนอื่น

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest