Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 มีนาคม 2564

Econ Digest

ดัชนี KR-ECI เดือนก.พ. 64 ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนการฟื้นตัวที่เร็วกว่าการระบาดรอบก่อน

คะแนนเฉลี่ย

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) เดือนก.พ. 64 และในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 39.5 และ 41.3 ตามลำดับ จาก 37.2 และ 38.8 ในเดือนม.ค.64 บ่งชี้ว่าครัวเรือนมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะการครองชีพลดลงจากเดือนก่อน หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีทิศทางดีขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเป็นปกติ และมาตรการเยียวยาของภาครัฐฯ ออกมาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ขณะที่วัคซีนได้เข้ามาถึงไทยในช่วงปลายเดือนก.พ. 64 และเริ่มมีการแจกจ่ายไปตามจังหวัดต่างๆ โดยในช่วงปลายเดือนก.พ. ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สำรวจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ผลสำรวจระบุว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ต้องการเข้าร่วมฉีดวัคซีนถึง 77.2% ซึ่งหากวัคซีนสามารถเข้ามาในไทยได้เร็วกว่าที่กำหนดจะยิ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นและส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วขึ้น

ในระยะข้างหน้าศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ดัชนี KR-ECI มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มทยอยกลับมา แต่ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังไม่เท่ากับช่วงก่อนโควิด โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่แม้การท่องเที่ยวในประเทศจะช่วยประคองตลาดไว้ได้ แต่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเป็นสัดส่วนใหญ่ที่จะส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวได้ ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าปี 2564 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 2.0 ล้านคน ภายใต้เงื่อนไขการฉีดวัคซีนทั้งในไทยและประเทศต้นทางที่จะเข้ามาเที่ยวในไทยและจำนวนวันในการกักตัว รวมถึงการออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน ดังนั้น ในช่วงรอยต่อจนกว่าการกระจายวัคซีนจะมีจำนวนมากพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ธุรกิจท่องเที่ยวไทยปีนี้ยังต้องพึ่งพาไทยเที่ยวไทยเป็นหลัก ซึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและประคองธุรกิจในภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการจ้างงานไว้ได้


​​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest