Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 สิงหาคม 2566

Econ Digest

เดือน ก.ค. 66 ดัชนี KR-ECI ปรับตัวดีขึ้น โดยครัวเรือนลดความกังวลทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

คะแนนเฉลี่ย
  • ในเดือนก.ค.66 ดัชนี KR-ECI ปรับตัวดีขึ้นที่ 36.0 จาก 35.0 ในเดือนมิ.ย.66 โดยในเดือนนี้ครัวเรือนมีระดับความกังวลลดลงในทุกองค์ประกอบของดัชนีฯ ซึ่งเป็นไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและภาคท่องเที่ยวที่เข้ามาหนุนรายได้และการจ้างงาน ประกอบกับแรงกดดันจากค่าครองชีพโดยเฉพาะจากค่าเชื้อเพลิงยังคงค่อนข้างทรงตัว
  • นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้มีการสอบถามเพิ่มเติมถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะการครองชีพของครัวเรือนในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 พบว่า ครัวเรือนมีประเด็นความกังวลสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง เช่น ค่าไฟฟ้า 2) รายได้/การจ้างงาน และ 3) ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น เช่น ก่อหนี้เพิ่ม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง
  • ในระยะต่อไปดัชนี KR-ECI ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งหนุนจากภาคท่องเที่ยวเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางปัจจัยท้าทายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งอาจส่งผลให้ดัชนีฯ ฟื้นตัวได้อย่างเปราะบาง ขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม

 


Click
 ชมคลิป เดือน ก.ค. 66 ดัชนี KR-ECI ปรับตัวดีขึ้น โดยครัวเรือนลดความกังวลทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest