Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 กรกฎาคม 2564

เกษตรกรรม

มองเกษตรไทยช่วงครึ่งหลังปี 2564... ให้ภาพขยายตัวชะลอลงเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3241)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมสินค้าเกษตรของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 น่าจะให้ภาพขยายตัวชะลอลงจากครึ่งแรกของปี เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ตามอุปทานสินค้าเกษตรที่ขยายตัวเร่งขึ้นเป็นร้อยละ 1.1-3.0 (YoY) จากปริมาณน้ำฝนที่เอื้อต่อการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวนาปีที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากในไตรมาสที่ 4 ผนวกกับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ยังมีอยู่จะฉุดรั้งอุปสงค์สินค้าเกษตรในประเทศได้ในระดับหนึ่ง ทำให้ราคาสินค้าเกษตรอาจขยายตัวชะลอลงเป็นร้อยละ 4.3-6.4 (YoY) ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรให้ขยายตัวชะลอลงอยู่ในกรอบร้อยละ 5.4-9.4 (YoY)

​​สำหรับภาพทั้งปี 2564 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมสินค้าเกษตรของไทยทั้งปี 2564 น่าจะให้ภาพที่ดีขึ้น โดยรายได้เกษตรกรจะขยายตัวอยู่ในกรอบร้อยละ 9.4-11.6 (YoY) นับว่าสูงที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งจะส่งผลต่อเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ ทำให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่อาศัยกำลังซื้อของเกษตรกรเป็นหลักอาจได้รับอานิสงส์ด้วย อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริง ยังมีปัจจัยท้าทายอื่นอีกที่จะส่งผลกดดันกำลังซื้อของครัวเรือนเกษตรกรให้ยังคงมีความเปราะบาง ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 จึงนับเป็นประเด็นท้าทายในแต่ละหมวดสินค้าที่ภาครัฐอาจต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือตลอดซัพพลายเชน


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เกษตรกรรม