Display mode (Doesn't show in master page preview)

12 มีนาคม 2564

อุตสาหกรรม

ผู้บริโภคเต็มใจจ่ายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น… หากราคาอยู่ในกรอบไม่เกิน 20% เทียบกับราคาปกติ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3194)

คะแนนเฉลี่ย

                ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้ว่าคนไทยจะให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่การที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่นั้นยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดหรือแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่ รวมถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นราคาที่ผู้บริโภครับได้และเต็มใจที่จะจ่าย ซึ่งจากการสำรวจพบว่าอยู่ในกรอบ 1%-20% เมื่อเทียบกับราคาสินค้าปกติ ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคุมให้ตลอดสายการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีส่วนเพิ่มไม่เกิน 20% (ขึ้นอยู่กับสินค้า) ควบคู่ไปกับการเร่งสร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ เช่น กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแสดงฉลากหรือตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

                ​  ทั้งนี้ ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) น่าจะเป็นกลุ่มที่ควรปรับกลยุทธ์ของธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งจากการสำรวจ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 82 สนใจที่จะซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มนี้มากที่สุด เนื่องจากมีการซื้อใช้อยู่เป็นประจำและบ่อยครั้ง จึงน่าจะปรับตัวได้ง่ายและบางส่วนก็ทำอยู่แล้ว เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์แบบเติม (Refill) การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติและย่อยสลายได้ง่าย เป็นต้น

                  ​อย่างไรก็ดี การจะแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะต้องใช้เวลา ความต่อเนื่อง ประกอบกับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แม้ว่าช่วงแรกอาจจะต้องเผชิญกับต้นทุนการดำเนินการที่สูง แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้มาเรื่องความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ต่อแบรนด์ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ก็นับว่าคุ้มค่า และหากผู้ผลิต (โดยการสนับสนุนของรัฐ) จะช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือการบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็น่าจะดีกว่าการผลักภาระไปให้ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะยอมจ่ายแพงขึ้นหรือไม่ และท้ายที่สุด ด้วยตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์โลก ก็น่าจะเป็นโอกาสของภาคธุรกิจที่จะขยายตัวและทำให้ต้นทุนทยอยปรับลดลงในที่สุด


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม