Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 พฤศจิกายน 2561

อุตสาหกรรม

การส่งออกยางล้อรถยนต์ไทยไปอเมริกาเหนือ... ยังมีความสามารถในการแข่งขัน แต่ก็มีประเด็นที่ต้องติดตาม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2938)

คะแนนเฉลี่ย

​       ปัจจุบันไทยนับเป็นประเทศผู้ส่งออกยางล้อรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากจีน และเยอรมนี โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาไทยส่งออกยางล้อรถยนต์ไปเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3,900 ล้านดอลลาร์ฯ และในอนาคตอันใกล้นี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ของไทยน่าจะกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผู้นำของทวีปอเมริกาเหนืออย่างสหรัฐฯเพิ่มมาตรการกีดกันการนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่แข่งมากขึ้น และเพื่อต้องการให้เกิดการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐฯเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จีนหนีผลกระทบจากมาตรการกีดกันเหล่านี้มาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง และทำให้ไทยสามารถส่งออกไปยังอเมริกาเหนือได้สูงขึ้น

       โดยการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมากในไทยนี้เอง ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าการส่งออกยางล้อรถยนต์ของไทยซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นยาง REM สัญชาติจีน ไปยังตลาดอเมริกาเหนือนำโดยสหรัฐฯจะเพิ่มสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 16 ในปี 2561 หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่สูงถึงมากกว่า 2,100 ล้านดอลลาร์ จากประมาณ 1,813 ล้านดอลลาร์ฯในปีก่อน โดยยางล้อรถบรรทุกและรถโดยสารเป็นประเภทยางที่มีการขยายตัวสูงที่สุดมากกว่าร้อยละ 35 ทั้งนี้เนื่องจากระยะหลังการลงทุนจากจีนที่เข้ามาจะเป็นการลงทุนในตลาดยางล้อรถบรรทุกและรถโดยสารเป็นหลักในไทย ส่วนในปี 2562 ก็คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องและอาจส่งออกเพิ่มขึ้นไปได้สูงกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์หรือขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 19

      อย่างไรก็ตามการส่งออกยางล้อรถยนต์ไทยยังมีประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจอาจมีผลกระทบต่อการส่งออกยางล้อรถยนต์ไทยไปยังตลาดสหรัฐฯซึ่งเป็นตลาดหลักและใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือของไทย คือ มาตรการปกป้องความมั่นคงของชาติ มาตรา 232 (National Security) ซึ่งอยู่ในระหว่างการสืบสวนของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งยางล้อรถยนต์จากไทยอาจจะติดอยู่ในรายชื่อชิ้นส่วนที่จะโดนเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นที่อาจสูงถึงร้อยละ 25 

​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม