Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 พฤษภาคม 2562

อุตสาหกรรม

โปรตีนจากพืช : โอกาสทางการผลิตที่ตอบรับกระแสรักสุขภาพ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2994)

​            กระแสความความนิยมอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based protein) ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนเริ่มปรับเปลี่ยนไป โดยลดสัดส่วนการบริโภคเนื้อสัตว์และหันมาบริโภคโปรตีนที่ไม่ได้ทำมาจากเนื้อสัตว์เป็นทางเลือก ขณะเดียวกันยังมีกระแสบริโภคอาหารที่ผลิตจากพืชล้วนทดแทนเนื้อสัตว์ เนื่องจากการปศุสัตว์ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริโภคโปรตีนจากพืชจึงถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์มีแนวโน้มลดลง ขณะที่ความต้องการบริโภคอาหารประเภทโปรตีนจากพืชเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสในการเพาะปลูกพืชประเภทถั่ว รวมถึงการแปรรูปอาหาร ตลอดจนธุรกิจอาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูง

             ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ประมาณการ มูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2562 โดยคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 88,731 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 2.4 หากจำแนกเป็นรายกลุ่มอาหาร คาดว่า กลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนอลจะมีมูลค่าประมาณ 54,881ล้านบาท รองลงมาคือกลุ่มอาหารฟรีฟอร์มที่ปราศจากส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น กรดไขมันไม่อิ่มตัว คลอเรสเตอรอล หรืออนุมูลอิสระที่เป็นสารก่อมะเร็ง มีมูลค่า 23,725 ล้านบาท กลุ่มอาหารออร์แกนนิค มีมูลค่าประมาณ 3,400 ล้านบาท สำหรับกลุ่มโปรตีนจากพืชและนมพืชนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2562 กลุ่มโปรตีนจากพืชและนมพืชมีมูลค่าประมาณ 6,725 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัวประมาณร้อยละ 6.4 ตามกระแสความนิยมบริโภคอาหารโปรตีนสูงเพื่อสร้างสมดุลทางโภชนาการทดแทนเนื้อสัตว์ รวมถึงการรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์

               อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังมองว่า การผลิตโปรตีนจากพืช อาจต้องเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากปริมาณการเพาะปลูกถั่วเหลือง ซึ่งเป็นพืชโปรตีนสูงสำคัญที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ การผลิตโปรตีนจากพืชโดยใช้ถั่วเหลืองนำเข้าจึงอาจเผชิญกับความผันผวนทั้งในด้านปริมาณผลผลิตและราคาในตลาดโลก นอกจากนี้ ราคาจำหน่ายโปรตีนจากพืชยังมีราคาค่อนข้างสูง สิ่งเหล่านี้อาจเป็นข้อจำกัดในการผลิตโปรตีนจากพืช​

​​

อุตสาหกรรม