Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 มิถุนายน 2562

อุตสาหกรรม

จักรยานยนต์ปี 62 หดตัว 2 % จากเศรษฐกิจชะลอตัว ปี 63 มาตรการสิ่งแวดล้อมมีผลต่อราคารถจักรยานยนต์บางกลุ่ม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2999)

​            ปัญหามลพิษทางอากาศส่งผลให้ภาครัฐเร่งวางนโยบายเพื่อควบคุมผลกระทบดังกล่าว ซึ่งในส่วนของรถจักรยานยนต์มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานไอเสียยูโร 4 และการปรับวิธีคำนวณอัตราภาษีสรรพสามิตมาใช้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมาตรการต่างๆเหล่านี้คาดว่าจะมีผลใช้ต้นปี 2563 ซึ่งจะกระทบต่อราคารถจักรยานยนต์แตกต่างกันไป

           อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ซึ่งมาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้นั้น ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัว ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อ เป็นประเด็นหลักที่ส่งผลต่อยอดขายรถจักรยานยนต์ ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าในปี 2562 นี้น่าจะทำยอดขายได้ 1,755,000 คัน หดตัวร้อยละ 2 จากปีก่อน 

               ส่วนในปี 2563 มาตรการจัดการมลพิษทางอากาศจะส่งผลกับรถจักรยานยนต์บางกลุ่มที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 125 ซีซี ทำให้มีการปรับราคาขึ้นพอสมควร แต่ก็เป็นจำนวนรถจักรยานยนต์ส่วนน้อยของตลาด ทำให้แม้จะเกิดการเร่งซื้อไปบางส่วนก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปลายปี 2562 เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการขึ้นราคา แต่ทิศทางยอดขายรถจักรยานยนต์ทั้งตลาดยังขึ้นอยู่กับรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ที่มีขนาดเครื่องยนต์ต่ำกว่า 125 ซีซี ที่ยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอยู่

อุตสาหกรรม