Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 ตุลาคม 2561

เศรษฐกิจไทย

ส่งออกไทยเดือน ก.ย. 61 หดตัว 5.2% ... จากหลายปัจจัยรวมถึง ข้อพิพาททางการค้าที่เริ่มส่งผลกระทบมากขึ้น (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3768)

คะแนนเฉลี่ย

​        การส่งออกสินค้าของไทยในเดือนก.ย. 2561 พลิกกลับมาหดตัวครั้งแรกในรอบ 19 เดือน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกทองคำที่หดตัวค่อนข้างมากตามปัจจัยฐานในปีก่อนที่สูงและความผันผวนของตลาดทองคำ ซึ่งเมื่อหักมูลค่าส่งออกทองคำที่หดตัวร้อยละ 78.7 YoY ออกแล้ว การส่งออกสินค้าของไทยหดตัวน้อยลงมาอยู่ที่ร้อยละ -0.8 YoY นอกจากนี้ ยังมีผลของปัจจัยอื่นๆ ทั้งปัจจัยเฉพาะชั่วคราว จากเรื่องสภาพภูมิอากาศที่มีพายุไต้ฝุ่นเข้าในบางประเทศ  รวมถึงปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลระยะยาวต่อการส่งออกไทยในระยะถัดไป จะเป็นประเด็นเรื่องข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ทยอยส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้าส่งออกที่ไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของจีน ตลอดจนทิศทางการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าของไทยที่อ่อนแรงลงในเดือนก.ย. 2561 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวเลขการส่งออกสินค้าของประเทศในภูมิภาคที่ชะลอลงเช่นกัน

           ทั้งนี้ จากภาพการส่งออกของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 นั้น มีมูลค่าเฉลี่ย 21,081 ล้านดอลลาร์ฯ ต่อเดือน หรือขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี ดังนั้น มูลค่าการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 จะต้องอยู่ที่เฉลี่ยเดือนละ 22,600 ล้านดอลลาร์ฯ หรือขยายตัวที่ร้อยละ 11.0 ต่อปี จึงจะทำให้การส่งออกของไทยทั้งปี 2561 ขยายตัวที่เฉลี่ยร้อยละ 8.8 ตามที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินไว้ ท่ามกลางประเด็นข้อพิพาททางการค้า และทิศทางชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป

​​


เศรษฐกิจไทย