Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 กันยายน 2563

เศรษฐกิจไทย

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ (KR-ECI) ปรับตัวดีในเดือนส.ค. 2563 : ครัวเรือนลดความกังวลลงต่อภาวะการจ้างงาน และรายได้ สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่อง

คะแนนเฉลี่ย
​                 ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนส.ค. 2563 และอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับเพิ่มขึ้นจากการสำรวจในช่วงเดือน ก.ค. 2563 บ่งชี้ว่าครัวเรือนมีการปรับมุมมองที่ดีขึ้นต่อภาวะการครองชีพสอดคล้องไปกับทิศทางการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยครัวเรือนมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อภาวะการจ้างงาน และค่าตอบแทนในการทำงาน เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และมาตรการคลายล็อกที่เข้าสู่ระยะที่ 6  
​​                ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า แม้ครัวเรือนไทยจะมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อภาวะเศรษฐกิจ และการครองชีพ แต่ประเด็นการจ้างงานยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่จึงยังคงต้องคอยติดตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่จะทยอยออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย