Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 ตุลาคม 2562

เศรษฐกิจไทย

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ (KR-ECI) ก.ย. 62 แม้จะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังเป็นระดับที่ต่ำ ครัวเรือนมีสัญญาณปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของรายได้

คะแนนเฉลี่ย
  • ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนก.ย. 2562 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 42.3 จากความกังวลที่ลดลงของครัวเรือนต่อประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย เงินออม ภาระหนี้ และระดับราคาสินค้าในประเทศ แต่กลับมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของรายได้ครัวเรือน
  • ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่ทำการสำรวจในเดือนก.ย. 2562 ยังทรงตัวอยู่ในระดับ 44.4 ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า จากปัจจัยฤดูกาลที่ทำให้ครัวเรือนมีรายได้และรายจ่ายเพิ่มขึ้น  
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงที่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทยอยปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากมาตรการภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกร แต่ยังต้องติดตามประเด็นเรื่องความรวดเร็วในการฟื้นฟูบ้านเรือนไร่นาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะมีผลต่อภาวะการครองชีพของครัวเรือนที่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย