Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 มกราคม 2563

เศรษฐกิจไทย

ครัวเรือนมองภาวะการครองชีพของตนเองอีก 3 เดือนข้างหน้าแย่กว่าปัจจุบัน สะท้อนความวิตกกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยในอนาคต

คะแนนเฉลี่ย

​• ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนธ.ค. 62 อยู่ที่ระดับ 42.4 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 42.0 โดยครัวเรือนมีความกังวลลดลงต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ ส่วนหนึ่งเป็นผลของปัจจัยฤดูกาล ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้น ช่วยหนุนรายได้ครัวเรือนเกษตร อย่างไรก็ดี แม้ดัชนีฯ ในเดือนธ.ค. 2562 จะขยับขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างมาก

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) อยู่ที่ระดับ 42.2 ในการสำรวจช่วงเดือนธ.ค. 2562 ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน อย่างไรก็ดี ดัชนีฯ อีก 3 เดือนข้างหน้ายังอยู่ในระดับต่ำกว่าดัชนีฯ ในปัจจุบัน สะท้อนมุมมองของครัวเรือนที่มีความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า

• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ยังคงเปราะบางและเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยง อย่างไรก็ดี ภาครัฐพยายามออกมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้บางส่วน


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย