Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 พฤษภาคม 2565

เศรษฐกิจไทย

สถานการณ์สินค้าราคาสูงกดดันดัชนี KR-ECI ร่วงลงอยู่ในระดับต่ำ 2 เดือนติดต่อกัน : ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนยังมีแนวโน้มเปราะบาง หลังภาครัฐปรับมาตรการตรึงราคาสินค้าจำเป็น เช่น น้ำมันและก๊าซหุงต้ม

คะแนนเฉลี่ย
  • ในเดือนเม.ย. 65 ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนยังบ่งชี้ถึงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาที่สินค้าที่อยู่ในระดับสูง โดยดัชนี KR-ECI ปัจจุบันและ 3 เดือนข้างหน้าเดือนเม.ย.65 ลดลงอยู่ที่ 32.5 และ 35.5 จาก 33.4 และ 36.1 ในเดือนมี.ค.65 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของดัชนีพบว่า ครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นอย่างมากเกี่ยวกับ ราคาอาหารและเครื่องดื่ม ราคาพลังงาน และ ราคาสาธารณรูปโภค หลังภาครัฐยกเลิกการตรึงราคาก๊าซหุงต้มและทยอยปรับราคาแบบขั้นบันได รวมถึงในเดือนพ.ค. 65 ได้ยกเลิกการตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร และจะเริ่มทยอยปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดเช่นกัน ขณะที่มาตรการคนละครึ่
  • งระยะที่สี่สิ้นสุดลงในเดือนที่ผ่านมา 
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับมือของครัวเรือนกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นพบว่าส่วนมาก 29.9% จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในขนาดเล็กลง หรือเปลี่ยนยี่ห้อที่มีราคาถูกลง นอกจากนี้ได้มีการสำรวจเพิ่มเติมหลัง มาตรการคนละครึ่ง ระยะที่สี่สิ้นสุดลงว่าจะมีผลต่อการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนอย่างไร โดยมีครัวเรือนกว่า 40% ระบุว่าจะใช้จ่ายลดลง เนื่องจากจำนวนเงินเท่าเดิมจะซื้อสินค้าได้ลดลง ผลสำรวจเพิ่มเติมดังกล่าวสะท้อนถึงทิศทางการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มลดลงซึ่งจะกระทบต่อภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงานต่อเนื่องไปในระยะข้างหน้า
  • สถานการณ์ราคาสินค้าที่อยู่ในระดับสูงจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนต่อเนื่องไปอย่างน้อยครึ่งแรกของปี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาพลังงานโลกตลอดจนการส่งผ่านราคาสินค้ามายังผู้บริโภคเป็นสำคัญ ขณะที่มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐทั้งในส่วนของการเยียวยา หรือมาตรการเงินอุดหนุน/ช่วยเหลือเริ่มทยอยหมดลง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าในช่วงที่รายได้และการจ้างงานยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้เต็มที่และราคาสินค้ายังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น อีกทั้งเมื่อพิจารณาหนี้ครัวเรือนพบว่ายังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนยังมีแนวโน้มเปราะบาง  ภาครัฐอาจจำเป็นเข้ามามีส่วนช่วยประคับประคองไม่ว่าจะเป็นในฝั่งรายได้หรือการผ่อนปรนภาระการครองชีพ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย