Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 มกราคม 2564

สถาบันการเงิน

ประชุม กนง. 3 ก.พ. 64 คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.5% จุดจับตาอยู่ที่ผลการประเมินเศรษฐกิจรอบใหม่ในเดือนมี.ค. (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3911)

คะแนนเฉลี่ย

​​

      • การประชุม กนง. รอบแรกของปีในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะพิจารณาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ตามเดิม เนื่องจาก ภาครัฐเพิ่งมีการออกมาตรการเพิ่มเติมทั้งในส่วนของนโยบายการเงินที่มุ่งเน้นช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยทั้งขยายเวลาการพักชำระหนี้ออกไปถึงเดือนมิ.ย. 64 การลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ และการลดค่างวดผ่อนชำระลง ในขณะที่มาตรการการคลังได้มีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับผลกระทบทั้งโครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง รวมถึงมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ โดยเม็ดเงินที่ใช้ในมาตรการการคลังในรอบนี้มีขนาด 1.4% ของ GDP ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการระบาดกระลอกใหม่ได้พอสมควร นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่ชะลอการแข็งค่ายังช่วยลดความกังวลผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกด้วย
      • อย่างไรก็ดี จุดจับตาคงอยู่ที่ผลการประเมินเศรษฐกิจไทยรอบใหม่ในเดือนมีนาคมนี้ รวมถึงมาตรการทางการเงินการคลังเพิ่มเติมที่จะออกมาดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทั้งนี้ ในการประชุม กนง. ในรอบเดือนมี.ค. นี้ จะมีการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยจากครั้งล่าสุดที่มีการประเมินไว้เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่มองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะฟื้นตัวที่ร้อยละ 3.2 ซึ่งการประเมินดังกล่าวยังไม่รวมผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่เข้าไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในการประเมินทิศทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปียังขึ้นอยู่กับมาตรการจากทางการที่จะออกมาเพิ่มเติมจากที่ได้ทำมาแล้วในเดือนม.ค. โดยประเด็นติดตามในระยะสั้นคงจะอยู่ที่จำนวนของลูกหนี้ที่เข้ารับมาตรการช่วยเหลือทางการเงินรอบใหม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าว จะสะท้อนขอบเขตของผลกระทบ รวมถึงลักษณะเฉพาะของลูกหนี้ที่เผชิญปัญหาในรอบนี้ด้วย ซึ่งอาจจะนำมาสู่มาตรการช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการ อาทิ มาตรการซอฟท์โลนใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ การประเมินทิศทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2564 ยังขึ้นอยู่กับมุมมองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในและต่างประเทศ ปัจจัยบวกจากเรื่องวัคซีน รวมถึงทิศทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ซึ่งหากการประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยรอบใหม่ในเดือนมี.ค. ต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ในการประชุมรอบเดือนธันวาคม 2563 อย่างมีนัยสำคัญ กนง. ยังมีโอกาสลดดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.25​


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน