Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 พฤษภาคม 2566

Econ Digest

มูลค่าลงทุนก่อสร้างรวมปี 66 ส่อแววหดตัว...จากปัจจัยทางการเมือง คาดหดตัว -2% ถึง -1% หรือมีมูลค่าราว 1.34 ล้านล้านบาท

คะแนนเฉลี่ย

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า มูลค่าการลงทุนก่อสร้างรวม (รัฐ+เอกชน) ในปี 66 จะอยู่ที่ราว 1.34 ล้านล้านบาท หรือหดตัวในช่วง -2.0% ถึง -1.0% (YoY) สาเหตุหลักมาจากเม็ดเงินลงทุนก่อสร้างภาครัฐที่น่าจะหดตัวจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ทั้งในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งสำคัญๆ รวมถึงยังต้องติดตามผลคะแนนการเลือกตั้งที่จะกำหนดหน้าตาของแกนนำรัฐบาล ซึ่งจะกระทบต่อการพิจารณางบประมาณประจำปี 67 และอาจส่งผลให้การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของภาครัฐเลื่อนออกไปหรือไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีนี้ นอกจากนี้ ยังอาจมีการทบทวนโครงการก่อสร้างภาครัฐในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณใหม่อีกด้วย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงประเมินว่า มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐน่าจะหดตัวในช่วง -3.5% ถึง -2.5% (YoY)
        ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนในปี 66 คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว เนื่องจากยังมีแรงหนุนบางส่วนจากการลงทุนก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ทั้งโครงการ Mixed-use และการฟื้นฟูกิจการโรงแรมและค้าปลีก เพื่อรองรับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดสำคัญๆ แม้การก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยอาจยังให้ภาพที่ระมัดระวัง ท่ามกลางสภาพตลาดที่ยังมีความกังวลด้านกำลังซื้อและอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ขณะที่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ Public-Private Partnership (PPP) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องตามสัญญา บางส่วนน่าจะเดินหน้าก่อสร้างต่อได้ แต่บางส่วนอาจมีความล่าช้าหรือต้องหยุดโครงการชั่วคราว ตลอดจนโครงการใหม่ๆ ที่ต้องรอการพิจารณาของภาครัฐก็อาจไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีนี้ ทำให้มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวที่ 0.0% - 1.0% (YoY)
        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า มูลค่าการก่อสร้างรวมในปี 66 ที่อาจหดตัว จะส่งผลต่อรายได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แต่ผลประกอบการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่ละรายคงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะประเภทและความต่อเนื่องของงานก่อสร้างที่มีอยู่ รวมถึงความสามารถในการจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งราคาวัสดุก่อสร้างที่ยังยืนตัวสูงและแนวโน้มค่าแรงขั้นต่ำที่อาจปรับสูงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการชำระหนี้ของธุรกิจในระยะข้างหน้า

 


Click
 ชมคลิป มูลค่าลงทุนก่อสร้างรวมปี 66 ส่อแววหดตัว...จากปัจจัยทางการเมือง คาดหดตัว -2% ถึง -1% หรือมีมูลค่าราว 1.34 ล้านล้านบาท

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น