Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 ธันวาคม 2550

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมรองเท้าในประเทศไทย…มีอุปสรรคที่ต้องเผชิญ (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2083)

คะแนนเฉลี่ย
อุตสาหกรรมรองเท้าเป็นอุตสาหกรรมที่มีวิวัฒนาการมาช้านานในเศรษฐกิจไทย และได้มีการพัฒนาเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก เนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็นที่ทุกคนต้องสวมใส่ในกาลเทศะต่างๆ จึงมีการผลิตสินค้ารองเท้าหลายประเภท อาทิ รองเท้าลำลอง รองเท้ากีฬา รองเท้าหนัง เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้ารองเท้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆ นำรายได้เข้าประเทศ แต่ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมรองเท้าในประเทศไทยต้องเผชิญกับความยากลำบากหลายประการทั้งความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อบ้านอาทิ จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ที่มีต้นทุนการผลิตถูกกว่าและยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเข้มแข็งแล้ว การแข็งค่าของเงินบาท การปรับตัวสู่เวทีการค้าเสรีระบบเศรษฐกิจสากล ความเสี่ยงด้านการตลาด และปัญหาด้านการผลิตและออกแบบ ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรองเท้าโดยตรง ซึ่งผู้ผลิตจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีเสถียรภาพ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม