Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 มิถุนายน 2551

การค้า

การค้าไทย-ไต้หวันปี 2551: ส่งออกยังชะลอตัวกดดันให้ภาวะขาดดุลพุ่งขึ้น (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2211)

คะแนนเฉลี่ย

กล่าวโดยสรุป ภาพรวมการค้าไทย-ไต้หวันในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2551 ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไทยประสบภาวะขาดดุลการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2550 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากที่ไทยขยายการนำเข้าสินค้าจากไต้หวัน ขณะที่การส่งออกจากไทยไปไต้หวันลดลงอย่างเด่นชัด ส่งผลให้ไทยเสียเปรียบดุลการค้ากับไต้หวันมูลค่า 1,151 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 94.19 จากมูลค่าขาดดุลการค้า 593 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2550 ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าหลักของไทยไปยังไต้หวันที่ลดลงอาจมีสาเหตุจากผลกระทบปัญหา Sub-prime ของสหรัฐ ฯ ผนวกกับภาวะการแข่งขันทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและภาวะค่าเงินบาทของไทยที่แข็งค่าขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในทางกลับกันมูลค่าสินค้านำเข้าของไทยจากไต้หวันที่เพิ่มมากขึ้นน่าจะเป็นผลกระทบจากทิศทางราคาสินค้าโภคภัณฑ์/สินค้าเกษตรและราคาน้ำมันที่ถีบตัวสูงขึ้นส่งผลให้มูลค่าสินค้านำเข้าหลักที่สำคัญของไทยจากไต้หวันเพิ่มมูลค่าสูงขึ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


การค้า