Display mode (Doesn't show in master page preview)

4 กรกฎาคม 2551

เกษตรกรรม

ส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์ปี ’51 พุ่ง: ขยายตัวกว่าร้อยละ 30 (มองเศรษฐกิจฉบับที่ (2218)

คะแนนเฉลี่ย

ในช่วงตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา การส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์ยังคงขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี และในปี 2551 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า มูลค่าส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์ของไทยจะเติบโตจากปีก่อนประมาณร้อยละ 30 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่น่าสนใจมาก สำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ จีน ฮ่องกง สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ทั้งจากการผลักดันนโยบายยุทธศาสตร์ผลไม้ไทยสู่ตลาดโลกของภาครัฐ และการที่ไทยอาศัยโอกาสการเปิดเขตการค้าเสรี FTA กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะการเปิดเขตการค้าเสรีภายใต้ความตกลงระหว่างอาเซียนกับจีน การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยและญี่ปุ่น (JTEPA) การเปิดตลาดผลไม้ในตลาดสหรัฐฯ และการที่สหรัฐฯประกาศยกเลิกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด AD สินค้าสับปะรดกระป๋องของไทยตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 โดยมีผลย้อนหลังไปถึง 31 ตุลาคม 2550 และการขยายตลาดการค้าชายแดนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน รวมทั้งปัจจัยเอื้อจากการที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2551 ทั้งนี้จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ล้วนเป็นใบเบิกทางในการขยายตลาดส่งออกผลไม้ของไทยและช่วยสร้างโอกาสดีในการเพิ่มยอดขายผลไม้ไทยในตลาดโลก

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลไม้ยังคงมีความเสี่ยงทั้งปัญหาด้านการผลิตและปัญหาด้านการตลาด ซึ่งการดำเนินการของรัฐบาลในขณะนี้ นับเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการแก้ไขปัญหาผลไม้ในระยะยาว โดยการเร่งประสานความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนในการวางแผนปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำในช่วงที่มีผลผลิตออกมาก ขณะเดียวกัน ก็ต้องเร่งพัฒนาการผลิตเพื่อลดอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้า รวมทั้งส่งเสริมการตลาดด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะต่างประเทศเพื่อให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักของทั่วโลก และเป็นการผลักดันให้การส่งออกผลไม้ของไทยขยายตัวได้ต่อไปในอนาคต

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เกษตรกรรม