Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 ตุลาคม 2551

เกษตรกรรม

ทิศทางธุรกิจภาคเกษตรในช่วงที่เหลือของปี’51 และแนวโน้มปี’52 :จับตาผลกระทบจากวิกฤตการเงินของสหรัฐฯ (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2110)

คะแนนเฉลี่ย

ภาคเกษตรกรรมปี 2551 นับว่าเป็นปีทองของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องจากความต้องการในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น จากความวิตกว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนสินค้าเกษตร เนื่องจากภาวะไม่เอื้ออำนวยของสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ฝนทิ้งช่วง คลื่นความร้อน ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตอย่างมาก ทำให้ประเทศที่ต้องพึ่งพิงการนำเข้าสินค้าเกษตรต่างเร่งนำเข้าเพื่อเก็บสต็อก ในขณะที่ผู้ส่งออกบางประเทศต้องจำกัดหรืองดการส่งออก ทั้งนี้ เพื่อให้มีสินค้าเกษตรเพียงพอที่จะบริโภคในประเทศ และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค เมื่อความต้องการสินค้าเกษตรมีมากกว่าความต้องการทำให้ระดับราคาสินค้าเกษตรสำคัญพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เกษตรกรรม