Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 ตุลาคม 2551

อุตสาหกรรม

แนวโน้มอุตสาหกรรมไทยท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจโลก (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2112)

คะแนนเฉลี่ย

วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคการเงินสหรัฐฯ ส่งผลกระทบที่ขยายวงกว้างไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งอาจจะนำไปสู่การชะลอตัวรุนแรงของเศรษฐกิจโลกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้า สถานการณ์ดังกล่าวคงจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมไทยมีการพึ่งพาการส่งออกในระดับสูง

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2551 ภาคอุตสาหกรรมไทยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคการส่งออก โดยปัจจัยที่สนับสนุนการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีแรก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่ยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตในเกณฑ์ดี แม้ในบางภูมิภาค เช่น ญี่ปุ่นและยุโรป มีสัญญาณเริ่มต้นของภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ผู้ส่งออกไทยยังสามารถขยายตลาดส่งออกใหม่ได้ดี ประกอบกับอุปสงค์และราคาของสินค้าเกษตรที่นำมาแปรรูปเพื่อการส่งออกขยายตัวสูง แรงผลักดันจากภาคการส่งออกส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ของภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 8.9 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2551สูงขึ้นกว่าที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ในปี 2550 อย่างไรก็ตาม จากเครื่องชี้รายเดือนในด้านผลผลิตอุตสาหกรรมสะท้อนถึงทิศทางที่ชะลอตัวลงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้คาดว่า จีดีพีของภาคอุตสาหกรรมอาจชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 3 โดยอาจขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ 7

ปัจจัยที่จะมีผลต่อภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปี 2551 ได้แก่ ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ แต่ปัจจัยเสี่ยงที่น่ากังวล คือ วิกฤตการณ์ทางการเงินในสหรัฐที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยคาดว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและหลายประเทศในยุโรปอาจยังคงอ่อนแอหรือถึงขั้นถดถอย ขณะที่เศรษฐกิจเอเชียซึ่งเคยเป็นตลาดที่เข้ามาช่วยชดเชยการชะลอตัวของกลุ่มเศรษฐกิจชั้นนำของโลกก็เริ่มชะลอตัวลงเช่นกัน จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับผลของฐานเปรียบเทียบที่สูงของปีก่อน (จีดีพีภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 8.0 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2550) คาดว่าจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวของจีดีพีภาคอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4 จะชะลอตัวลงมากยิ่งขึ้น ถ้าการส่งออกยังมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง จีดีพีของภาคอุตสาหกรรมไทยอาจจะขยายตัวต่ำลงมาที่ร้อยละ 5.5 อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลของการเติบโตในช่วงครึ่งปีแรกจะหนุนให้อัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมตลอดทั้งปี 2551 นี้ ขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 7.5 สูงขึ้นจากร้อยละ 5.7 ในปี 2550

ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมน่าจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในปี 2552 เนื่องจากปัญหาวิกฤติในภาคการเงินคงจะซึมลงสู่ภาคเศรษฐกิจจริง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงประมาณการอัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในปี 2552 ไว้ในกรอบที่ค่อนข้างกว้าง คือระหว่างร้อยละ 4.5-5.5 ชะลอลงจากปี 2551 ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.5

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม