Display mode (Doesn't show in master page preview)

12 มกราคม 2553

อุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนรถยนต์ไทยปี 53...ได้อานิสงส์จากการลดภาษีภายใต้กรอบ AFTA (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2730)

คะแนนเฉลี่ย

จากแนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น รวมถึงปัจจัยที่สำคัญล่าสุด คือ อานิสงส์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลดภาษีนำเข้าสินค้ากลุ่มรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ระหว่าง 6 ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนภายใต้กรอบอาฟต้า ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมนี้ จะมีการลดภาษีนำเข้าสินค้าในกลุ่มรถยนต์และชิ้นส่วนของไทยทั้งหมดลงเหลือร้อยละ 0 ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจะทำให้มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ไทยพลิกกลับมาขยายตัวสูงถึงประมาณร้อยละ 18 ถึง 22 หรือคิดเป็นมูลค่าราว 1.50 ถึง 1.55 แสนล้านบาท ในปี 2553 จากที่คาดว่าจะหดตัวสูงถึงประมาณร้อยละ 23 หรือคิดเป็นมูลค่าราว 1.27 แสนล้านบาท ในปี 2552 ที่ผ่านมา

ซึ่งการลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0 จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศของชิ้นส่วนรถยนต์ไทย โดยนอกเหนือจากการที่ราคานำเข้าชิ้นส่วนจากไทยของประเทศต่างๆจะถูกลงแล้ว การเปิดเสรีการค้ายังเป็นการทำให้กลุ่มประเทศก่อตั้งอาเซียน 6 ประเทศนี้กลายเป็นเสมือนตลาดเดียว ซึ่งจะทำให้ตลาดผู้ผลิตและผู้บริโภคขยายใหญ่ขึ้นด้วย โดยเฉพาะชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกที่สูงกว่าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ถึง 9 เท่า และถ้าเปรียบเทียบโอกาสในการขยายการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ไปยังกลุ่มประเทศก่อตั้งอาเซียนแล้ว การขยายการส่งออกไปอินโดนีเซียจะมีโอกาสสูงที่สุด รองลงมา คือ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ตามลำดับ โดยเฉพาะชิ้นส่วนรถยนต์นั่งและรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กสัญชาติญี่ปุ่น เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ และชุดเกียร์ จากไทย ซึ่งมีมูลค่าสูงและได้รับการยอมรับในคุณภาพ นอกจากนี้แนวโน้มการขยายฐานการผลิตของบริษัทรถยนต์ต่างๆเพื่อขายทั้งในและต่างประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นในไทยในอนาคตข้างหน้า คาดว่าจะส่งผลต่อความต้องการชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับรถยนต์ที่ส่งออกไปรุ่นดังกล่าวเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามการเปิดตลาดที่มากขึ้นย่อมนำมาซึ่งการแข่งขันที่สูงขึ้นจากชิ้นส่วนนำเข้ามาจากอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนรถบรรทุกและรถบัสขนาดใหญ่จากอินโดนีเซีย เป็นต้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือต่อการแข่งขันจากการเปิดเสรีที่กำลังเกิดขึ้นนี้ด้วย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม