Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 มกราคม 2553

เกษตรกรรม

เกษตรปี 2553 : สภาพอากาศแปรปรวน...ผลผลิตลด ราคาพุ่ง (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2743)

คะแนนเฉลี่ย

ในปี 2553 นี้ความต้องการสินค้าเกษตรทั่วโลกคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และภาวะการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้กำลังซื้อในแต่ละประเทศกระเตื้องขึ้น ทำให้คาดการณ์ว่าราคาสินค้าเกษตรในปี 2553 มีแนวโน้มสูงขึ้น นับว่าเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก อย่างไรก็ตาม

สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นความหวังของปี 2553 ที่จะช่วยให้มูลค่าการส่งออกโดยรวมของประเทศพลิกฟื้นจากที่เคยหดตัวอย่างรุนแรงในปี 2552 กลับมาขยายตัวได้อีกครั้งในปี 2553 อย่างไรก็ตาม ยังมีหลากหลายประเด็นที่ยังต้องติดตาม ทั้งในด้านการผลิต และการส่งออก กล่าวคือ ความแปรปรวนของสภาพอากาศและการแพร่ระบาดของแมลงศัตรู ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร อาจส่งผลให้ไทยเสียโอกาสในการขยายการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกในปี 2553 นอกจากนี้ยังต้องติดตาม คือ ราคาสินค้าเกษตรที่พุ่งสูงขึ้นนี้จะคงอยู่นานเท่าใด เนื่องจากยังมีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะปริมาณการผลิตของทั้งประเทศคู่แข่งและประเทศคู่ค้า การเปลี่ยนแปลงนโยบายการนำเข้าของประเทศคู่ค้า ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้องการสินค้าเกษตรลดลง และจะเป็นปัจจัยกดดันราคาสินค้าเกษตร

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เกษตรกรรม