Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 ตุลาคม 2553

อุตสาหกรรม

บริโภคเหล็กขยายตัว...ผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศเพิ่มขึ้น (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2959)

คะแนนเฉลี่ย

อุตสาหกรรมเหล็กเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศของไทย โดยมีความสำคัญในแง่ของการเป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ในการผลิตสินค้าในหลายอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นต้น ซึ่งความต้องการเหล็กในประเทศของไทยปี 2553 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่ามีโอกาสที่จะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 26 ถึง 31 หรือคิดเป็นจำนวน 13.6 ถึง 14.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วที่หดตัวร้อยละ 20.8 คิดเป็นจำนวนประมาณ 10.8 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศที่ขยายตัวสูงขึ้นมากในปีนี้ และจากทิศทางความต้องการใช้เหล็กที่แนวโน้มจะสูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและยานยนต์ ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสุทธิในปริมาณที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับเหล็กที่ผลิตในประเทศยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้อยู่มาก ส่งผลให้มีความต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาไทยจะประสบกับปัญหาการลงทุนในโครงการมาบตาพุดก็ตาม

การให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชนที่เพิ่มมากขึ้นจากกรณีมาบตาพุดนี้ นอกจากจะส่งผลให้มีการประกาศประเภทกิจการรุนแรง 11 กิจการ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กในส่วนของโรงถลุงเหล็กได้รับผลกระทบตรงจุดนี้ ทำให้ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 บัญญัติไว้เพิ่มขึ้นมา แต่ในอีกแง่ก็เป็นการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเริ่มเห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งแม้จะทำให้กระบวนการดำเนินการก่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กมีความลำบากมากยิ่งขึ้น แต่ก็จะเป็นประโยชน์ในระยาวต่อทั้งกิจการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อุตสาหกรรมเหล็กสามารถเติบโตไปได้พร้อมกับชุมชน เช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กและประสบความสำเร็จ เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นต้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม