Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 กันยายน 2556

อุตสาหกรรม

กินเจปี' 56...คาดเม็ดเงินค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มเจสะพัดทั่วกรุงเทพฯกว่าฯ 3,200 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2411)

คะแนนเฉลี่ย

บรรยากาศในช่วงเทศกาลกินเจของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ปีนี้ แม้ว่าจะถูกกดดันจากปัจจัยทางด้านค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ถึงกระนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า สินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเจอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะเป็นสินค้าที่มีความจำเป็น ประกอบกับคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ที่ตั้งใจที่จะบริโภคอาหารเจในปีนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสัดส่วนของคนที่หันมาบริโภคอาหารเจทุกวัน (9 วัน) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (จากร้อยละ 20 ในปี 2555 เพิ่มเป็นร้อยละ 27 ในปี 2556) ซึ่งน่าจะทำให้ภาพรวมของตลาดเจในปีนี้ยังคงเติบโต โดยธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์ในช่วงเทศกาลกินเจ ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายวัตถุดิบอาหารเจ ธุรกิจร้านค้าปลีก และธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ตลอดช่วงเทศกาลกินเจในปี 2556 ของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ จะมีเม็ดเงินใช้จ่ายทางด้านอาหารและเครื่องดื่มเจสะพัดกว่า 3,200 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 (YoY) หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 200 บาทต่อคนต่อวัน โดยเหตุผลหลักมาจากจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ที่กินเจในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนที่หันมากินเจทุกมื้อ (9 วัน) นอกจากนี้ อาจจะเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบที่สำคัญบางชนิด เช่น ผักสด เต้าหู้ หรือโปรตีนเกษตร ที่ส่วนใหญ่จะปรับราคาสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งคนที่ซื้ออาหารสดมาประกอบอาหารเองอาจจะได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่คนที่ซื้ออาหารปรุงสำเร็จหรืออาหารสำเร็จรูปรับประทานอาจจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการได้มีการปรับกลยุทธ์ โดยเฉพาะร้านอาหารเจตักขายแบบจานเดียวหรือตามสั่ง รวมไปถึงร้านค้าปลีกที่จำหน่ายอาหารสำเร็จรูปเจแช่แข็ง ที่พยายามควบคุมราคาจำหน่ายอาหารไม่ให้แตกต่างไปจากอาหารคาวที่จำหน่ายนอกช่วงเทศกาลกินเจมากนัก ซึ่งถือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคได้บ้าง อย่างไรก็ดี อาหารเจส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแป้ง จึงอาจทำให้ผู้บริโภครู้สึกหิวเร็วขึ้น ดังนั้น ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารเจทานเล่นในระหว่างมื้อที่เพิ่มขึ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม