Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 ธันวาคม 2556

อุตสาหกรรม

ร้านอาหารอัดโปรโมชั่นดึงดูดคนกรุง รับหยุดยาว เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่'57 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2447)

คะแนนเฉลี่ย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำรวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านของคนกรุงเทพฯในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ระหว่างวันที่ 12-23 ธันวาคม 2556 จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนกรุงเทพฯ หรือเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษา/ทำงานในกรุงเทพฯ ที่ยังคงพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่จำนวน 522 คน ครอบคลุมในทุกช่วงอายุและทุกช่วงระดับรายได้
จากผลการสำรวจ พบว่า คนกรุงเทพฯที่มีแผนรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ เลือกรับประทานที่ร้านอาหาร ภัตตาคาร และสวนอาหาร ที่มีลักษณะเป็นร้าน Stand Alone และให้ความสำคัญกับรสชาติอาหาร และความสะดวกในการเดินทางเป็นหลัก สำหรับงบประมาณรับประทานอาหารนอกบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนกรุงเทพฯในปีนี้นั้น ไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลสำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนี้ว่า มีสาเหตุมาจากราคาอาหารที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน โดยเมื่อพิจารณาผลการสำรวจรูปแบบโปรโมชั่นที่ถูกใจควบคู่กันไปจะพบว่า โปรโมชั่นที่ได้รับความสนใจสูงสุดคือ การให้ส่วนลดเงินสด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการแข่งขันด้านราคาเป็นปัจจัยที่สามารถดึงดูดคนกรุงเทพฯให้เลือกรับประทานอาหารภายใต้สภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังพบว่า โซเชียลเน็ตเวิร์ค โทรทัศน์ และบุคคลรอบข้างมีผลต่อการตัดสินใจรับประทานอาหารนอกบ้านของคนกรุงเทพอีกด้วย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ประมาณการมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหาร ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556 - 1 มกราคม 2557 ว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพฯไม่ต่ำกว่า 1,900 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหนุนมาจากงบประมาณสำหรับรับประทานอาหารนอกบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ยต่อคนต่อมื้อของคนกรุงเทพฯที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ประกอบกับระยะเวลาหยุดยาวถึงห้าวันซึ่งช่วยกระตุ้นให้คนกรุงเทพฯออกมารับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กันมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ตลาดธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพฯน่าจะมีมูลค่าสะพัดสูงสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่ผู้คนนิยมรวมตัวกันเฉลิมฉลองในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยคาดว่าสถานที่ในย่านใจกลางเมืองจุดต่างๆที่มีการจัดงานเค้าท์ดาวน์ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง ที่จะส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารในบริเวณนั้นๆได้รับอานิสงส์จากการเข้าร่วมกิจกรรมของคนกรุงเทพฯจำนวนมากไปด้วย
การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่รุนแรงมากขึ้น ประกอบกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าในกรุงเทพฯที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารต้องเร่งปรับกลยุทธ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในการให้ส่วนลดกับลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่เพียงอย่างเดียวย่อมนำมาซึ่งภาวะการตัดราคาระหว่างผู้ประกอบการ ประกอบกับภาวะต้นทุนการประกอบธุรกิจที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน แรงงาน รวมถึงค่าเช่าสถานที่ ก็ยิ่งเป็นปัจจัยบีบคั้นให้กำไรของธุรกิจลดลงได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารควรให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่นๆเพื่อดึงดูดคนกรุงเทพฯให้เข้ามาใช้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหาร ความหลากหลายของอาหาร การตกแต่งร้าน ซึ่งจากผลสำรวจได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สำหรับคนกรุงเทพฯแล้ว ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารในลำดับต้นๆ ไม่น้อยไปกว่าปัจจัยด้านราคา
นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า โซเชียลเน็ตเวิร์คได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะช่องทางที่คนกรุงเทพฯจะรับทราบถึงข้อมูลต่างๆของร้านอาหารทุกประเภท ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารจำเป็นต้องสื่อสารเนื้อหาและกำหนดรูปแบบกิจกรรมการจัดงานปีใหม่ที่มีความแปลกใหม่และเป็นที่น่าสนใจ เพื่อสร้างความโดดเด่นท่ามกลางผู้ประกอบการร้านอาหารจำนวนมากที่ต่างก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นช่องทางในการโฆษณาร้านอาหารและจัดกิจกรรมต่างๆด้วยเช่นกัน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม