Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 กรกฎาคม 2558

เกษตรกรรม

รายได้เกษตรกรปี’58 ยังมีความเสี่ยงจากแรงฉุดด้านราคา: ดันหนี้ครัวเรือนภาคเกษตร (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2643)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2558 สถานการณ์รายได้ของเกษตรกรยังคงน่าเป็นห่วง โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ในแดนลบต่อเนื่อง หรืออาจหดตัวถึงร้อยละ 17.9 (YoY) เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่หดตัวร้อยละ 6.0 (YoY) จากการที่เกษตรกรยังคงต้องเผชิญกับแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรหลักอย่างข้าว และยางพารา ที่ยังไม่ฟื้นตัวนัก ผนวกกับความรุนแรงของวิกฤติภัยแล้งในปีนี้ที่อาจลากยาวกว่าที่คาดการณ์ไว้ และภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ทำให้เกษตรกรต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้น ซึ่งอาจยิ่งกดดันกำลังซื้อและการบริโภคของเกษตรกร ตลอดจนกระทบต่อธุรกิจที่อาศัยกำลังซื้อจากกลุ่มเกษตรกร ทั้งยังส่งผลต่อหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรให้อยู่ในระดับสูง ท้ายที่สุด อาจกระทบต่อความคาดหวังในการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้

ทางออกของปัญหารายได้เกษตรกรที่อยู่ในระดับต่ำและปัญหาหนี้ครัวเรือนภาคเกษตร ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในปีนี้ คงต้องอาศัยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ และการสร้างงาน/อาชีพ เพื่อสร้างทางเลือก/โอกาสให้กับเกษตรกรในการสร้างรายได้นอกภาคเกษตรมากขึ้น ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว นอกจากนี้ การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ควรจะเน้นไปที่กระบวนการผลิตเป็นสำคัญ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระดับต้นน้ำ ทั้งการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และการลดต้นทุนด้วยการใช้เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการเร่งผลักดันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร หรือให้ความสำคัญกับปลายน้ำด้วย อันจะเป็นการยกระดับราคาสินค้าเกษตร และรายได้ให้กับเกษตรกรไทย อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงด้านราคาจากภาวะตลาดโลกอีกด้วย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เกษตรกรรม