Display mode (Doesn't show in master page preview)

31 สิงหาคม 2559

อุตสาหกรรม

รถยนต์ไฟฟ้า BEV…เซ็กเมนต์ใหม่ของตลาดรถยนต์ไทย มุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเจาะกลุ่มลูกค้าพรีเมียม (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2769)

คะแนนเฉลี่ย

ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมที่จะต่อยอดและยกระดับไปสู่เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า BEV (Battery Electric Vehicles: BEV) ในอนาคต เนื่องจากปัจจุบัน ไทยเป็นฐานในการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนสำคัญแห่งหนึ่งของโลก และมีห่วงโซ่การผลิตที่ครอบคลุมการผลิตชิ้นส่วนที่หลากหลาย อีกทั้ง ในปัจจุบัน รัฐบาลไทยก็ได้มีการวางแผนทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สำหรับการผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ BEV อย่างจริงจัง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยรวม อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า รถยนต์ไฟฟ้า BEV เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยในช่วงต้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีสำหรับการขับเคลื่อน การปรับตัวของห่วงโซ่การผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสถานีชาร์จ การเตรียมความพร้อมในด้านทักษะของบุคลากร รวมถึงการพัฒนาศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งคาดว่าอาจต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ จากระดับของเทคโนโลยีในรถยนต์ BEV ในปัจจุบัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในระยะแรก ตลาดรถยนต์ BEV ในไทย อาจจะยังต้องเผชิญกับความท้าทายอีกหลายประการ โดยเฉพาะในด้านความกังวลของผู้บริโภคไทยโดยรวมที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BEV อาทิ ราคารถยนต์ BEV อยู่ในระดับสูง สมรรถนะของเทคโนโลยีขับเคลื่อนยังมีขีดจำกัด อะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุงยังมีในวงจำกัดและมีราคาสูง สถานีชาร์จไฟยังไม่มีการเปิดให้บริการอย่างแพร่หลาย และตลาดรถยนต์ BEV มือสองมีแนวโน้มอยู่ในวงจำกัด เป็นต้น ซึ่งความท้าทายดังกล่าว ก็อาจอยู่ในขอบเขตที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนสามารถร่วมมือกันแก้ไขได้ ขณะที่ความท้าทายบางประการ ก็จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการแก้ไข โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างแบตเตอรี่และมอเตอร์

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ท่ามกลางการผลักดันนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ BEV ของภาครัฐ ในขณะที่ตลาดรถยนต์ BEV ในไทย อาจต้องเผชิญกับความท้าท้ายหลากหลายประการตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงส่งผลให้ในระยะแรก ผู้ประกอบการผลิตรถยนต์นั่ง BEV โดยส่วนใหญ่ น่าจะวางตำแหน่งทางการตลาดของรถยนต์ BEV เป็นกลุ่มพรีเมียมที่มีราคาอยู่ในระดับสูง ซึ่งนับเป็นอีกเซ็กเมนต์หนึ่งที่น่าจะกลายเป็นรถยนต์ทางเลือกใหม่สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูงหรือกลุ่มระดับไฮเอนด์ที่มีความชื่นชอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในยานยนต์ใหม่ๆ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม