Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 ธันวาคม 2559

เกษตรกรรม

ราคาสินค้าเกษตรบางตัวที่ดีขึ้น หนุนรายได้เกษตรกรปี’60 เป็นบวก 2 ปีติดต่อกัน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2806)

คะแนนเฉลี่ย

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศปี 2560 อาจให้ภาพที่ทยอยฟื้นตัวขึ้น โดยราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน และอ้อย คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.6 6.0 และ 22.0 (YoY) ตามลำดับ จากผลของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ขยับขึ้น และความต้องการในตลาดที่มีรองรับ ขณะที่ราคาข้าว มันสำปะหลัง คาดว่ายังหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.8 และ 6.7 (YoY) เนื่องจากอุปทานที่ยังอยู่ในระดับสูง จากผลของสถานการณ์น้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดี ผนวกกับกำลังซื้อของคู่ค้าหลักอย่างจีนที่ชะลอลง จะยังเป็นปัจจัยท้าทายราคา

สำหรับเม็ดเงินของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักในปี 2560 ประเมินว่า กำลังซื้อของเกษตรกรอาจเพิ่มขึ้นรวมราว 35,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน และอ้อย ผนวกกับผลจากการปรับเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตข้าว และมันสำปะหลัง ทำให้โดยรวมจะเป็นแรงหนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นในทุกภาคของไทย นำโดยเกษตรกรในภาคใต้ จะมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ราว 11,000 ล้านบาท เนื่องจากมีพืชที่มีราคาดีขึ้นในสัดส่วนที่สูง ตามมาด้วยเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น 10,600 ล้านบาท เกษตรกรในภาคกลาง มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น 6,700 ล้านบาท เกษตรกรในภาคเหนือ มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น 5,500 ล้านบาท และเกษตรกรในภาคตะวันออก มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น 900 ล้านบาท

เมื่อประกอบกับผลของแนวโน้มภาคปศุสัตว์ และประมงที่ดีขึ้น จึงคาดว่า ภาพรวมรายได้เกษตรกรในปี 2560 อาจขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 (YoY) ปรับเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวราวร้อยละ 0.22 (YoY) ในปี 2559 อันส่งผลต่อเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ และจะส่งผลไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่อาศัยกำลังซื้อของเกษตรกรเป็นหลักให้อาจได้รับอานิสงส์เช่นกัน อาทิ ธุรกิจค้าปุ๋ย/เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลการเกษตร ค้าปลีก เป็นต้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เกษตรกรรม