Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 ตุลาคม 2560

ท่องเที่ยว

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ สะท้อนผ่านการท่องเที่ยว...คาดจำนวนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ เที่ยวไทย ปี 60 จะทะลุเกิน 1 ล้านคนครั้งแรก (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2872)

คะแนนเฉลี่ย
ในระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯ ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง การค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ภาคการท่องเที่ยว โดยตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวของไทยมาเป็นเวลานาน ด้วยนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ เป็นตลาดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยติดหนึ่งใน 10 อันดับแรกของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมด

จากข้อมูลสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมี 6.88 แสนคน เติบโตร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ มีการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในไทยมูลค่า 50,953.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

สำหรับในช่วงที่เหลือของปี 2560 กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ อีกครั้ง ทั้งนี้ จากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวสหรัฐฯที่ดี กอปรกับภาวะแวดล้อมปัจจัยท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปีนี้ ยังมีทิศทางที่ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2560 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เดินทางท่องเที่ยวในไทยจะสามารถแตะที่ระดับ 1.05 ล้านคน เติบโตร้อยละ 12.3 จากที่เติบโตร้อยละ 13.5 ในปี 2559 ขณะที่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ สู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องคิดเป็นมูลค่าประมาณ 78,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 จากร้อยละ 20.8 ในปี 2559​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว