Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 พฤศจิกายน 2560

บริการ

ผู้บริโภคยุคใหม่และไลฟ์สไตล์ชนชั้นกลาง กำหนดทิศทาง Content สื่อฯ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2877)

คะแนนเฉลี่ย
จากผลโพลล์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า การติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์รอบตัว ยังคงเป็นกิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญส่วนใหญ่ติดตามข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระและบันเทิงควบคู่กัน แต่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตและเป็นประโยชน์เชิงธุรกิจ ถูกจัดเป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคเลือกให้ความสนใจมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการเก็บข้อมูลจากแพลตฟอร์มออนไลน์จะได้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ มีความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์พอสมควร จึงทำให้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน แต่อย่างไรก็ดี ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อทิศทางการผลิตและพัฒนาข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่ก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อบุคคล องค์กรและภาคธุรกิจ

ผลโพลล์ชี้รูปแบบการนำเสนอหรือคอนเทนท์ (Content) ภายใต้เงื่อนไข “รวดเร็ว เข้าใจง่าย ได้สาระ” จะถูกเลือกติดตามมากที่สุด โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการนำเสนอถ้าเป็นข้อความจะอยู่ที่ 5-10 ​บรรทัด คลิปวิดีโออยู่ที่ประมาณ 1 นาที ส่วนอินโฟกราฟฟิก/ รูปภาพพร้อมคำบรรยายอยู่ที่ประมาณ 2-4 รูป 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการปรับตัวของผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้อมูลข่าวสารให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค แต่ไม่ว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทิศทางใด คอนเทนท์ (Content) ถือเป็นแรงดึงดูดสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง โดยการผลิต Content ที่สื่อความออกมาได้ดี ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่จะถูกติดตาม แต่จะนำไปสู่การเผยแพร่ บอกต่อในวงกว้าง และในที่สุดจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้ผลิตข้อมูลข่าวสาร ทั้งในแง่ของมูลค่า (รายได้) และคุณค่า (ชื่อเสียง/ความน่าเชื่อถือ)

นอกจากนี้ ในระยะข้างหน้าการเพิ่มขึ้นของคนชนชั้นกลางในสังคม รายได้ของประชากรและระดับการศึกษา ตลอดจนลักษณะการประกอบอาชีพ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะการติดตามข้อมูลข่าวสารในระยะต่อไปของผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าจะขยับหรือพัฒนาไปสู่ข้อมูลข่าวสารประเภทที่มีสาระประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจะต้องตื่นตัวและไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา เพราะผู้บริโภคจะพยายามมองหาประสบการณ์หรือสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอ 

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


บริการ