Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 กุมภาพันธ์ 2548

อุตสาหกรรม

ทิศทางอ้อยและน้ำตาลปี’48: ยังคงเผชิญปัจจัยเสี่ยง

คะแนนเฉลี่ย

ในปี 2548 อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านผลผลิตอ้อยที่คาดว่าจะมีเพียงประมาณ 55 ล้านตันลดลงเมื่อเทียบกับปีการผลิตก่อนหน้าซึ่งมีผลผลิตอ้อย 64.48 ล้านตันอันเป็นผลจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศส่งผลให้ชาวไร่อ้อยทั้งระบบสูญเสียรายได้ไปประมาณ 3,300 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีการผลิตที่ผ่านมา ในขณะที่มีผลผลิตน้ำตาลเพื่อการส่งออกเพียง 3.8 ล้านตันลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งส่งออกน้ำตาลได้ประมาณ 4.66 ล้านตัน นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในปี 2548 กระทบต่อรายได้จากการส่งออกน้ำตาลในรูปเงินบาทลดลงประมาณ 1,275 ล้านบาท ประการสำคัญผลจากการที่ภาครัฐมีแผนที่จะปรับขึ้นราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลในประเทศให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2548 ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งอ้อยจากพื้นที่เพาะปลูกเข้าโรงงานรวมทั้งต้นทุนขนส่งน้ำตาลจากโรงงานไปยังท่าเรือส่งออก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเผชิญปัจจัยเสี่ยงดังที่กล่าวข้างต้น แต่เนื่องจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ภาครัฐกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปีการผลิต 2547/48 ไว้ที่ระดับ 620 บาทต่อตันซึ่งสูงกว่าปีการผลิตก่อนหน้าซึ่งราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่ระดับ 465 บาทต่อตันอ้อยช่วยให้ชาวไร่อ้อยลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังที่กล่าวข้างต้นได้ระดับหนึ่ง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม