Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 มิถุนายน 2548

อุตสาหกรรม

อาหารเสริมสุขภาพปี'48 : ตลาดขยายตัวร้อยละ 11

คะแนนเฉลี่ย

ตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยนับว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากปัจจัยหนุนที่สำคัญคือ กระแสการรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน โดยการทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทำให้ความต้องการบริโภคอาหารเสริมสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพโดยรวมปี 2548 จะมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท( 455 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับในปี 2547 อย่างไรก็ตามแม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548 ยอดขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจะลดลงร้อยละ 20 จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อภาพรวมของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ โดยในส่วนของร้านขายยาที่มีการสั่งสินค้าลดน้อยลง และในแง่จิตวิทยาของผู้บริโภคเองก็ซื้อสินค้าลดลง แต่จากการที่บรรดาผู้ประกอบการคาดว่ายอดขายในไตรมาส 2 และ 3 จะกลับมาดีขึ้น จากการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการเร่งทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการที่จะมีผลต่อการกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2548 ให้กลับมาขยายตัวดีขึ้นได้ในที่สุด

มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพสุทธิ
: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
2543
2544
2545
2546*
2547*
2548*
มูลค่าตลาดสุทธิ
283
310
341
375
410
455
ผลิตในประเทศ
392
431
492
555
628
710
ส่งออก
179
209
261
318
390
470
นำเข้า
70
88
110
138
172
215

ที่มา : STAT-USA Market Research Report , strategic.gc.ca

หมายเหตุ : *ปี 2546-2548 ประมาณการโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

**มูลค่าตลาดสุทธิ = มูลค่าการผลิตในประเทศ-ส่งออก+นำเข้า

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพนับว่าเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง เนื่องจากยังคงมีโอกาสในการขยายตัวได้ โดยมีปัจจัยหนุนคือ กระแสการรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน รวมทั้งการขยายฐานลูกค้าโดยการที่ผู้ประกอบให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องของอาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งอ้างอิงมาจากผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็ตามการจะประกอบธุรกิจให้ได้ผลสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประกอบการแต่ละรายที่จะต้องมีมาตรการทางการตลาดที่ดี สามารถขายแข่งขันกับคู่แข่งได้ ในราคาที่ไม่แพง และสินค้ามีคุณภาพดี เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆในการพิจารณาเลือกซื้ออาหารเสริมสุขภาพของผู้บริโภค

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม