Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 กันยายน 2550

อุตสาหกรรม

มาตรการคุมเข้มโฆษณาขนมเด็ก : ผลกระทบต่อธุรกิจ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2036)

คะแนนเฉลี่ย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่ามาตรการควบคุมโฆษณาสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ที่เป็นรายการสำหรับเด็ก ซึ่งครอบคลุมถึงสินค้าทุกชนิดที่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการสำหรับเด็ก ที่ภาครัฐโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้กำหนดให้เดือนกันยายน 2550 เป็นจุดเริ่มต้นนั้น นับเป็นเจตนาดีของภาครัฐที่มุ่งหวังจะแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของเด็กที่เกิดจากอิทธิพลของการโฆษณาจนทำให้เกิดการบริโภคในระดับที่มากเกินปกติ รวมทั้งควบคุมและป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากของเล่นที่แถมมากับสินค้า แต่ขณะเดียวกันมาตรการดังกล่าวก็มีผลต่อภาคธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพราะเป็นประเภทสินค้าที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ต้องห้ามของมาตรการดังกล่าวหลายรายการ และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกลุ่มเจ้าของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก สถานีโทรทัศน์ รวมถึงธุรกิจโฆษณา ที่มีบรรดาผู้ประกอบการขนมขบเคี้ยวเป็นผู้สนับสนุนรายการ/ลูกค้าที่อาจจะลดหรือหรือยกเลิกงบโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ไป เพราะไม่สามารถสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากนัก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังเปิดโอกาสให้เจ้าของสินค้าสามารถทำการตลาดและโฆษณาสินค้าผ่านสื่ออื่นๆได้ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร เพียงแต่เจ้าของสินค้าและเอเยนซีที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้เมื่อจะโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการสำหรับเด็กเท่านั้น รวมถึงยังสามารถสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการอื่นๆที่ไม่ใช่รายการสำหรับเด็กได้ด้วย ดังนั้นจึงคาดว่าผู้ประกอบการขนมขบเคี้ยวน่าจะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายให้มากขึ้นได้ในที่สุด
แต่ขณะเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินมาตรการของภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากการบริโภคขนมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น นอกเหนือจากมาตรการควบคุมการโฆษณาสินค้าที่กระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าที่มากเกินความเหมาะสมแล้ว ภาครัฐควรมีมาตรการส่งเสริมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักโภชนาการต่อผู้ซื้อทั้งในส่วนของเด็กและเยาวชน รวมถึงบรรดาผู้ปกครองควบคู่กันไปด้วย พร้อมทั้งเร่งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขนมขบเคี้ยวคำนึงถึงผลกระทบของสินค้าและการดำเนินกลยุทธ์โฆษณาผ่านสื่อต่างๆต่อเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากนโยบายดังกล่าว

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม