Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 กันยายน 2550

อุตสาหกรรม

ขนมไหว้พระจันทร์ปี’50 : กำลังซื้อมีจำกัด…ตลาดไม่คึกคัก (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2044)

คะแนนเฉลี่ย
เทศกาลไหว้พระจันทร์ของปีนี้ได้เวียนมาถึงอีกครั้งในวันที่ 25 กันยายน 2550 ซึ่งสภาพของตลาดขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้ไม่คึกคักเท่าที่ควร สภาพตลาดโดยรวมไม่แตกต่างจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าปัจจัยด้านการเมืองจะเริ่มคลี่คลายและมีความชัดเจนมากขึ้น แต่อารมณ์ความต้องการจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนก็ยังถูกกดดันจากกำลังซื้อที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากปัญหาค่าเงินบาทที่ส่งผลกระทบต่อภาคส่งออก และนำมาซึ่งปัญหาการปิดกิจการและการปลดคนงานในกิจการบางประเภทที่พึ่งพิงตลาดส่งออกเป็นหลัก และปัญหาระดับราคาน้ำมันที่กลับมาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งปัจจัยด้านราคาขนมไหว้พระจันทร์ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงานและต้นทุนด้านพลังงาน ทำให้ลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะกลุ่มที่ซื้อขนมไหว้พระจันทร์เพื่อเป็นของฝากญาติมิตรและลูกค้าองค์กรลดปริมาณสั่งซื้อลง ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนมไหว้พระจันทร์ต่างต้องคิดกลยุทธ์การตลาดออกมาเพื่อช่วงชิงกำลังซื้อภายใต้ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรง และกำลังซื้อที่มีจำกัด โดยเฉพาะการพัฒนาไส้ของขนมไหว้พระจันทร์ที่แปลกแตกต่างจากที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะไส้ของขนมที่จับตลาดสำหรับกลุ่มที่รักสุขภาพซึ่งกำลังมีอัตราการเติบโตสูงในเวลานี้ รวมถึงการออกแบบพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทรงคุณค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเพื่อจับตลาดกลุ่มผู้มีรายได้สูง ในขณะเดียวกัน ควรมีการเพิ่มความสะดวกทางด้านการสั่งซื้อและจัดส่งหากซื้อในปริมาณมาก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้มูลค่าตลาดขนมไหว้พระจันทร์ในปี 2550 เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้ประกอบการตั้งไว้ว่าจะมีประมาณ 450 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้
---------------------------------------
Disclaimer
รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม