Display mode (Doesn't show in master page preview)

13 มีนาคม 2566

เกษตรกรรม

ส่งออกกุ้งไทยปี 2566 คาดอาจอยู่ที่ -3.5% ถึง 0.5% ... ตลาดหลักชะลอตัว แม้จะมีแรงซื้อจากจีน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3386)

คะแนนเฉลี่ย

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าการส่งออกกุ้งของไทยปี 2566 อาจอยู่ที่ 1.06-1.10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรืออยู่ในกรอบ -3.5% ถึง 0.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอย่าง สหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่ชะลอตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอาจปรับลดลง แม้จะมีแรงซื้อจากจีน ที่เข้ามาหนุนความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ โดยเฉพาะสินค้ากุ้งสดแช่แย็นแช่แข็ง รวมถึงตลาดใหม่ๆ ที่ทางภาครัฐของไทยเข้าไปเจรจาการค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรด้วย อาทิ ไต้หวัน ฮ่องกง ทำให้ผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยมีแนวโน้มจะส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ด้วยสัดส่วนมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดใหม่ที่ยังน้อย จึงช่วยชดเชยการหดตัวของตลาดหลักได้ไม่มากนัก
        มองไปข้างหน้า แนวโน้มการส่งออกกุ้งของไทย คงขึ้นอยู่กับทิศทางความต้องการในตลาดคู่ค้าที่อาจจะปรับขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจเป็นหลักและการปรับตัวกับความท้าทายของธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถด้านการแข่งขันของไทยที่ยังคงเสียเปรียบคู่แข่ง ใน 2 มิติหลัก คือ การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงและการเผชิญกับคู่แข่งมีแต้มต่อจากมาตรการทางการค้าของคู่ค้า
        ท่ามกลางจากความท้าทายต่างๆ ซึ่งยังมีประเด็นค่าเงินที่ผันผวนสูงทั้งสองทิศทางด้วยนั้น นอกจากการปรับประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยอาจพิจารณาโอกาสในตลาดศักยภาพใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยง อาทิ ประเทศในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ภาคธุรกิจควรเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ที่อาจกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบให้ปรับสูงขึ้น (กระทบการเพาะเลี้ยงและอัตราการรอด ปริมาณผลผลิตลดลง) ตลอดจนมาตรการคู่ค้าและผู้บริโภคที่ตระหนักถึงประเด็นความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่อการสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจ ทั้งนี้ การส่งออกกุ้งของไทยที่มีแนวโน้มชะลอลงในปีนี้ อาจส่งผลกดดันราคากุ้งในประเทศและกระทบรายได้สุทธิของผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จึงเป็นโจทย์ที่ทุกฝ่ายรวมถึง Shrimp Board คงยังจำเป็นต้องเข้ามาช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาเพื่อจูงใจการผลิต ควบคู่กับการผลักดันกลไกสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมกุ้งไทย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม