Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 กุมภาพันธ์ 2567

เกษตรกรรม

มูลค่าการส่งออกข้าวไทยปี 2567 อาจลดลงร้อยละ 13 จากอินเดียที่น่าจะกลับมาส่งออกข้าวหลังการเลือกตั้ง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3455)

คะแนนเฉลี่ย
  • การส่งออกข้าวไทยปี 2567 เผชิญความเสี่ยงสำคัญจากอินเดียอาจยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวขาวในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้ไทยเผชิญการแข่งขันด้านราคากับอินเดีย และฉุดปริมาณการส่งออกข้าวขาวไทยลดลง
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ปี 2567 ภาพรวมมูลค่าส่งออกข้าวไทยอาจอยู่ที่ราว 4,495 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 13 จากปี 2566 เนื่องจากปริมาณการส่งออกข้าวที่ลดลงร้อยละ 10 และราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เกษตรกรรม