Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 พฤษภาคม 2567

การค้า

ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลไทยอาจหดตัว 0.8% ในปี 2567 การเป็นฮับฮาลาลภูมิภาค ยังค่อนข้างท้าทาย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3501)

คะแนนเฉลี่ย

ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลไทยอาจหดตัว 0.8% ในปี 2567 การเป็นฮับฮาลาลภูมิภาค ยังค่อนข้างท้าทาย

  • การส่งออกอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลของไทยในปี 2567 อาจหดตัว  จากแรงกดดันด้านผลผลิตและราคา การแข่งขันกับผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกในหลายรายการ และผลของฐานที่สูงในปีก่อน
  • อาหารและเครื่องดื่มฮาลาลของไทยในเวทีโลก ยังนับว่าเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะหากสามารถปลดล็อกด้านการสร้างความเชื่อมั่นในผู้บริโภคชาวมุสลิมให้ได้มากขึ้น การลงทุนและเน้นแข่งขันด้านคุณภาพ และการขยายการทำตลาดผ่านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


การค้า