Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 มีนาคม 2566

อุตสาหกรรม

ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยปี 66 อาจหดตัวร้อยละ 4.5...ท่ามกลางความท้าทายที่หลากหลาย แม้ได้รับอานิสงส์จากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3390)

คะแนนเฉลี่ย

        ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างกลุ่มพันธมิตรสหรัฐฯ และจีนได้ทวีความสำคัญและกลายมาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์โลก ประเทศในกลุ่มพันธมิตรสหรัฐฯ เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ต่างมีนโยบายลดการพึ่งพาจีน และเริ่มทยอยกระจายฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากจีน มายังภูมิภาคต่างๆ รวมถึงอาเซียน โดยไทยได้กลายเป็นหนึ่งในหมุดหมายปลายทางของการลงทุนดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะการประกอบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ซับซ้อน
        อย่างไรก็ดี ผลบวกต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยอาจยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยความท้าทายจาก อุปสงค์อิเล็กทรอนิกส์โลกที่แผ่วลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอและเสี่ยงถดถอย วัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกขาลงโดยเฉพาะกลุ่มคอมพิวเตอร์ และการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่เข้มข้นขึ้น
        ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยน่าจะหดตัวในปี 2566 ราวร้อยละ 4.5 จากที่ขยายตัวร้อยละ 5.0 ในปี 2565 ทว่ากลุ่มผู้ประกอบการบางกลุ่มอาจจะเห็นภาพธุรกิจดีกว่ากลุ่มอื่น คือ ผู้รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับพอร์ตธุรกิจเข้าหาตลาดยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะที่ยังคงเติบโต

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม