Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 มีนาคม 2565

อุตสาหกรรม

มูลค่าการใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ ปี’65 อาจโต 1.9-2.7% จากผลของราคาที่ขยับสูงขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3312)

คะแนนเฉลี่ย

​ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าการใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศปี 2565 อาจอยู่ที่ระดับ 2.57-2.59 ล้านล้านบาท หรือขยายตัว 1.9%-2.7% เทียบกับปี 2564 ที่ขยายตัว 2.5% โดยปัจจัยหนุนยังคงมาจากระดับราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นราว 3.1%YoY ตามต้นทุนการผลิตที่คาดว่าจะอยู่ในระดับสูงในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี จากความไม่สงบในยูเครนที่ซ้ำเติมปัญหาคอขวดห่วงโซ่อุปทานในตลาดโลก สวนทางกับปริมาณการบริโภคที่คาดว่าจะทรงตัวหรือหดตัวเล็กน้อยที่ 0.6%YoY ท่ามกลางค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการแข่งขันของธุรกิจที่รุนแรง
ทั้งนี้ ผลกระทบจากต้นทุนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น จะส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายผู้บริโภค โดยคาดว่าผู้บริโภคจะให้น้ำหนักต่องบประมาณในการใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไปตามความจำเป็น
โดยกลุ่มสินค้าที่คาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า คือ น้ำมันพืช เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนมและไข่ โดยเป็นผลมาจากราคาเป็นหลัก ขณะที่ปริมาณการบริโภคอาจลดลงได้ไม่มาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็น และคาดว่าผู้บริโภคน่าจะยังคงสำรองงบประมาณเพื่อการใช้จ่ายสินค้ากลุ่มนี้อยู่
กลุ่มสินค้าที่คาดว่า มูลค่าการใช้จ่ายจะขยายตัวชะลอลงจากปีก่อนหน้า คือ ผัก ผลไม้ และอาหารสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลมาจากราคาเป็นหลักเช่นกัน แต่เนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้น่าจะมีความจำเป็นรองลงมาเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ทำให้ผู้บริโภคอาจสามารถลดปริมาณการซื้อลง เพื่อให้เพียงพอกับงบประมาณที่ได้ตั้งไว้
กลุ่มสินค้าที่คาดว่า มูลค่าการใช้จ่ายจะขยายตัว โดยเป็นผลของราคาที่ขยับขึ้น ประกอบกับฐานที่ต่ำในปีก่อน แต่ปริมาณการบริโภคอาจมีแนวโน้มลดลง คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ปลาและอาหารทะเล รวมถึงผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล
    นอกจากความท้าทายด้านต้นทุนที่เป็นโจทย์เฉพาะหน้าในการทำธุรกิจในปี 2565 จากนี้ไปข้างหน้า ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มยังมีแนวโน้มเผชิญความท้าทายมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและกฎระเบียบที่จะหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและบริการตลอดห่วงโซ่ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม