Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

5 สิงหาคม 2562

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล...กำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวดี ส่งผลให้จำนวนที่อยู่อาศัยค้างขาย ณ สิ้นปี 2562 ยังคงอยู่ในระดับสูง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3014)

ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลช่วงที่เหลือของปี 2562 ยังมีความท้าทายรอบด้านรออยู่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการน่าจะมีความระมัดระวังในการเปิดโครงการใหม่รวมถึงปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดมากยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี โดยหันมาเปิดโครงการในระดับราคาที่ใกล้กับความสามารถซื้อของกำลังซื้อกลุ่มผู้... อ่านต่อ

9 พฤษภาคม 2562

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

มาตรการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยปี 2562: ช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อตลาดที่มีแต่ความท้าทายรอบด้าน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2990)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ นับเป็นข่าวดีท่ามกลางตลาดที่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย โดยมาตรการดังกล่าวน่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีภาระรายจ่ายในการทำธุรกรรมที่ลดลงบางส่วน และจะช่... อ่านต่อ

18 เมษายน 2562

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ทิศทางตลาดอาคารชุดปี 2562 ผู้ประกอบการให้ความระมัดระวัง คาดชะลอการเปิดโครงการ เหลือเพียง 61,000 – 64,000 หน่วย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2982)

ผู้ประกอบการพัฒนาตลาดอาคารชุดในปี 2562 นี้อาจต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน รวมไปถึงไปถึงปัจจัยเฉพาะตัวของธุรกิจอาคารชุดเอง ทำให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการปรับแผนธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า จำนวนอาคารชุดเปิดขายทั้งป... อ่านต่อ

15 กุมภาพันธ์ 2562

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

มาตรการ LTV มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของคนกรุงฯ ราวร้อยละ 20 ... คาดยอดโอนที่อยู่อาศัยปี 2562 หดตัวร้อยละ 8.5-12.5 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2968)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำรวจพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยของคนกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า มาตรการ LTV ที่เป็นปัจจัยเฉพาะในปี 2562 คาดว่าจะส่งผลต่อความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของคนกรุงฯ ในช่วง 1-2 ปีนี้ ราวร้อยละ 18-22 (ค่ากลางที่ร้อยละ 20) โดยผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยคงจะต้องสำรองเงินเพิ่มขึ้นที่ราว 11-22... อ่านต่อ

24 มกราคม 2562

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

Gen-Y กลุ่ม Potential Demand ของตลาดที่อยู่อาศัย... คาดแรงซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลเฉลี่ยสูงถึง 4.2 – 5.0 หมื่นหน่วยต่อปี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2959)

ปี 2562 นี้ผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลต้องเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทายอย่างมากในการที่จะสร้างยอดขาย ในภาวะเช่นนี้ผู้ประกอบการอาจจำเป็นต้องเลือกเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการและมีความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้านี้ จากผลสำรวจ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ความต้อง... อ่านต่อ

19 พฤศจิกายน 2561

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ... เร่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2940)

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ซึ่งร่างกฎหมายจะมีผลบังคับใช้วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และการจัดเก็บภาษีจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ร่างกฎหมายภาษีที่ดิน... อ่านต่อ

25 กรกฎาคม 2561

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

คาดมูลค่าการลงทุนโครงการ Retirement Community ระหว่างปี 2561-2563 คิดเป็น 6,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2921)

ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุ ไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ส่งผลให้ยังมีการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจากภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์น่าจะให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั่วไป ที่มีฟังก์ชั่นที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผ... อ่านต่อ