Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 ตุลาคม 2563

อุตสาหกรรม

ตลาดสมาร์ทโฟน 5G ปี 63...ยังคงต้องใช้เวลาก่อนเข้าสู่ตลาดแมส (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3147)

คะแนนเฉลี่ย

        เนื่องด้วยสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นของภาคธุรกิจโทรคมนาคม ร่วมกับการลงทุนในโครงข่าย 5G ด้วยเม็ดเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมไทยเร่งขยายฐานผู้ใช้บริการ 5G ผ่านการกระตุ้นผู้บริโภคผันมาใช้งานสมาร์ทโฟน 5G เพื่อปูทางสู่การใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G โดยคาดว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยี 4G ไปสู่ 5G น่าจะสะท้อนผ่าน 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านฟังก์ชันของสมาร์ทโฟน ปัจจัยด้านระดับราคาสมาร์ทโฟน 5G และปัจจัยด้านระบบนิเวศของสมาร์ทโฟน 5G

         ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านจากสมาร์ทโฟน 4G ไปสู่ 5G น่าจะไม่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ เนื่องด้วยในระยะเริ่มต้น กลุ่มผู้บริโภคแรกมีแนวโน้มเป็นเพียงผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนและมีระดับรายได้สูง ซึ่งถูกผลักดันจากปัจจัยด้านฟังก์ชั่นสมาร์ทโฟน 5G ที่อาจไม่แตกต่างชัดเจนเมื่อเทียบกับ 4G เพียงกลุ่มเดียว แต่ทั้งนี้ ในระยะต่อมาที่จำนวนแอปพลิเคชันที่พึ่งพา 5G เพิ่มสูงขึ้น และระดับราคาของสมาร์ทโฟน 5G ปรับตัวลงมาแล้ว น่าจะทำให้ผู้บริโภคโดยมากที่ถึงรอบอายุเฉลี่ยการใช้งานสมาร์ทโฟนที่ราว 3-5 ปี มีแนวโน้มตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน 5G แทน 4G

          ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าการเปลี่ยนผ่านจากสมาร์ทโฟน 4G ไปสู่ 5G ในระดับแมส น่าจะเกิดขึ้นในอีก 3-4 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าจำนวนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ 5G ที่สามารถจำหน่ายในปีนี้ น่าจะอยู่ที่กว่า 8 หมื่นเครื่อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.6 ของยอดขายสมาร์ทโฟนทั้งหมดในปีนี้ที่ราว 14.8 ล้านเครื่อง ซึ่งมีแนวโน้มหดตัวลงประมาณร้อยละ 19.0 เทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ยอดขายสมาร์ทโฟน 5G ในปีหน้า น่าจะขยับตัวแตะ 1.6 แสนเครื่อง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม