Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 เมษายน 2551

เศรษฐกิจไทย

ตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของธนาคารประเทศไทย ... การขยายตัวของ GDP ในไตรมาสแรก น่าจะอยู่ในกรอบร้อยละ 5.5-6.0 (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2148)

คะแนนเฉลี่ย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย